لیست سامانه ها و خدماتی که جهت احراز هویت افراد به سامانه احراز هویت متصل هستند و کپی مدارک هویتی دریافت نمیشود .

   سامانه یکپارچه  بهداشت (سیب )


   سامانه پرونده الکترونیکی بیماران در بیمارستان ها (HIS)

   ثبت نام اينترنتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين

   ثبت نام و برگزاری آزمون (۱۸۰۴۱۰۲۶۱۰۰)

   سامانه مدیریت آموزش (هم آوا)
  اعلام نتایج آزمون ها و رسیدگی به شکایات داوطلبان آزمون ها (۱۸۰۴۱۰۲۶۱۰۱)
  ارزشیابی کلیه آزمون های علوم پزشکی(۱۸۰۴۱۰۲۶۱۰۲)

  صدور انواع مدارك و گواهينامه هاي تحصيلي، سامانه دانش آموختگان 

   سامانه ارتقای اعضای هیات علمی (۱۱۰۰۳۱۰۲۸۱۰)


   سامانه جامع طبیب (توانمند سازی اساتید)

   سامانه یکپارچه بهداشت (سیب)
  ایجاد پرونده الکترونیک سلامت افراد (۱۶۰۴۱۰۲۱۰۰۰)

   نرم  افزار کلینیک ویژه دانشگاه CIS


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0