• تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ 
فراخوان مناقصه انجام كلیه فعالیت های مربوط به تهیه مواد اولیه، نگهداری، طبخ و توزیع غذای بیمارستان امیرالمومنین بویین زهرا

ـ فراخوان مناقصه: انجام کلیه فعالیت­های مربوطه به تهیه مواد اولیه، نگهداری، طبخ و توزیع غذای بیمارستان امیرالمومنین بویین زهرا.

- تاریخ فروش اسناد مناقصه: از ساعت 14 تاریخ 09/08/1400 لغایت 13/08/1400

* آدرس فروش اسناد مناقصه:سامانه­تدارکات­الکترونیک­دولت https://setadiran.ir

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0