• ساعت : ۶:۴۷:۴۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ 
  • کد خبر : ۱۸۳۶
فراخوان تجدید مناقصه تكمیل مركز جامع سلامت هادی آباد

- تاریخ فروش اسناد مناقصه: 28/11/99 لغایت 03/12/99

*آدرس فروش اسناد مناقصهسامانهتدارکاتالکترونیکدولت https://setadiran.ir

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.9.0