اخبار
  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=0c335f60-325c-48cd-b8fd-835070aabce1

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=470095db-d100-4eeb-a4f5-c78f9b27774b

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=e38f186c-f227-4687-9bdd-c1a8b6efa15a

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=8d7daa56-13b8-4d94-a26d-ce06d5de3fe9

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=c3582b9f-8a8f-45ab-8325-faaa028324dc

                                     آدرس سازمانی (Affiliation) دانشگاه در مقالات
*** فارسی:   دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران***
***English:    Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran ***
آخرين ويرايش سایت
چهارشنبه 27 تير 1397 16:25:07