• ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=aef31d3c-8de2-4c9e-8bc0-690e2e5ac57a

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=af649b6e-d958-4f01-a2fb-5e80a5d38aae

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=682c2d20-ba0f-47fe-924f-6a26b1fe7e71

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=2f255702-cdea-46f2-915c-50ed90def3a0

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=3148cf94-9c0f-42c6-81fa-64b481389e87

بيشتر
اخبار دانشکده
تقدیر و تشکر یک ارباب رجوع ایثارگر و بسیجی از رئیس دانشکده دندانپزشکی قزوین
کسب رتبه برتر دانشکده دندانپزشکی قزوین، در ارزیابی عملکرد سال 1395
در ارزیابی عملکرد سال 1395، در بین واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین
صدور بیمه نامه شخص ثالث و بدنه به صورت قسطی
با عنایت به تفاهم انجام شده با شرکتبیمه ما....
انبارگردانی اسفند 96 در دانشکده
انبارگردانی دانشکده از تاریخ  10 /12/ 96  شروع می گردد