صفحه داخلی

آیین نامه های کتابخانه

 • مقررات امانت منابع :
 • اعضاء هیئت علمی و کارکنان و دانشجویان دانشکده دندانپزشکی با ارائه کارت عضویت می توانند کتاب به امانت بگیرند.
 • هر دانشجو می تواند 3 جلد کتاب امانت بگیرد و در صورت نیاز تمدید خواهد شد.
 • رزیدنت می تواند 5 جلد کتاب امانت بگیرد  و در صورت نیاز تمدید خواهد شد.
 • عضو هیئت علمی می تواند 6  جلد کتاب امانت بگیرد  و در صورت نیاز تمدید خواهد شد.
 • فقط به دارنده کارت عضویت کتاب امانت داده می شود.
 • یادداشت نام و نام خانوادگی و امضاء در کارت کتاب برای امانت گیرنده الزامی است.
 • امانت گيرنده مجاز نيست كتابهاي امانت گرفته شده را به ديگران واگذار نمايد

 • منابع رفرنس:(مجلات -پایاننامه ها- اطلسها  و  کتب رفرنس)
 • مجلات و پایان نامه ها به هیچ وجه به خارج از کتابخانه امانت داده نمی شود.
 • کتب رفرنس در زمان امتحانات از پایان وقت اداری هر روز الی 8 صبح روز بعد به امانت داده می شود( در صورت تاخیر حتی به مدت یک ساعت بناچار کارت کتابخانه باطل و دانشجو حق استفاده از کتابخانه را نخواهد داشت)
 • کتب رفرنسی که چندین نسخه از هر عنوان وجود دارد در غیر از زمان امتحانات در صورت نیاز به صورت محدود امانت داده می شود.

 

 • جریمه دیرکرد:
 • در صورت تاخیر در برگرداندن یا تمدید کتاب امانت گرفته شده کتابخانه تا دو برابر مدت تاخیر از امانت دادن کتاب به امانت گیرنده معذور است.
 • اگر با وجود اخطار کتابخانه در برگرداندن کتاب تاخیر رخ دهد بناچار کارت عضویت امانت گیرنده باطل خواهد شد.

  ناقص یا ضایع نمودن مواد کتابخانه:

چنانچه امانت‌گيرنده كتاب را گم كند يا ناقص تحويل كتابخانه دهد،‌ جبران خسارت وارده برعهده استفاده‌كننده خواهد بود. ميزان خسارت و هزينه مربوط به سازماندهي و آماده‌سازي، نحوه و زمان لازم براي جبران آن توسط بخش تأمين منابع اطلاعاتي در كتابخانه مركزي تعيين خواهد شد. جبران خسارت هيچگاه نبايد از سه ماه بيشتر به طول انجامد.بر اساس تشخيص بخش تأمين منابع اطلاعاتي، چنانچه كتاب خارج از چاپ بوده و يا به هر دليلي امكان تهيه اصل كتاب   نباشد، تصميمات نهايي جهت جايگزيني آن به عهده مسئول بخش تأمين منابع اطلاعاتي در كتابخانه مركزي مي‌باشد. بديهي است تا انجام اقدامات بعدي، فايل امانت گيرنده بسته خواهد شد.

تبصـره:  كتابخانه تا قبل از دريافت اصل كتاب گمشده، با امانت‌گيرنده تسويه حساب نخواهد كرد. بنابراين ضروري است كه كتابخانه را در اسرع وقت از مفقودشدن كتاب مطلع سازد تا زمان لازم براي سفارش و تهيه كتاب مهيا باشد.

 

 • ساعات کار کتابخانه:
 • ساعت کار کتابخانه از ساعت 8 صبح الی 14 می باشد.
 • روزهای پنجشنبه ساعت کار کتابخانه از 8 صبح الی 13 می باشد.
 • ساعت کار سالن مطالعه 8 صبح الی 17 می باشد

 • مقررات تسویه حساب 
 • كتابخانه از تسويه حساب با اعضايي كه هرگونه بدهي به كتابخانه دارند، خودداري خواهد نمود.
 • امضای تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل دندانپزشکی منوط به ارائه مدارک زیر است:
 1. پایان نامه صحافی شده
 2. مهر و امضای پایاننامه توسط هیات ژوری و آموزش دانشکده
 3. ارائه کارت عضویت کتابخانه
 4. ارائه مدرک  درج اطلاعات چکیدئه پایان نامه در سامانه eprint
 5. ارائه سی دی پایاننامه و مقاله در قالب های word  و pdf