صفحه داخلی

اعضاء

موارد قابل طرح نام شورا

 1-معاون آموزشی دانشکده

 2-سرپرستان 10 گروه آموزشی بخشها

 3- نماینده ای از آموزش
تصمیم گیری در خصوص دانشجویان- موارد و برنامه های آموزشی گروههای آموزشی آموزشی

 1-رئیس دانشکده

 2- معاون پژوهشی دانشکده

 3-معاون اداری مالی دانشکده

 4-اعضاءهیئت علمی پژوهشی دانشکده
طرحهای تحقیقاتی و تصمیم گیریهایی در این خصوص ، پایان نامه های دانشجویی پژوهشی

 1-رئیس دانشکده

 2-معاون آموزشی دانشکده

 3-معاون اداری مالی دانشکده

 4-معاون پژوهشی دانشکده
بررسی و تصمیم گیری در خصوص انتقال ،جابجایی، مهمانی دانشجویان نقل وانتقالات

 1-رئیس دانشکده

 2-معاون آموزشی دانشکده

 3-معاون پژوهشی دانشکده
بررسی مدارک آموزشی ، پژوهشی ،اجرایی،محاسبه امتیاز و تصمیم گیری درخصوص ترفیع پایه سالیانه ترفیع پایه سالیانه

 1-رئیس دانشکده

 2-معاون آموزشی دانشکده

 3-مسئول اساتید راهنمای دانشکده

 4-استاد راهنمای دانشجو

 5-نماینده ای از آموزش دانشکده

 6-کارشناس مشاوره از امور دانشجویی
بررسی مشکلات روحی، روانی وتحصیلاتی دانشجویان دانشکده جلسات مشاوره دانشجویی

 1-رئیس دانشکده(رئیس کمیته منتخب)

 2- معاون آموزشی دانشکده(دبیر کمیته منتخب)

 3- یک نفر نماینده،منتخب اعضاءهیئت علمی دانشکده

 4-اعضائ متغیر 3 نفر )جهت بررسی پرونده از گروه آموزشی مربوطه)
بررسی مدارک اعضاء هیأت علمی و تعیین امتیاز جهت ارتقاء رتبه از استادیاری به دانشیاری واز دانشیاری به استادی ارتقاء رتبه اعضاء هیأت علمی

 1-معاون اداری مالی دانشکده

 2-مدیر امور اداری دانشکده

 3-مسئول پرستاری

بررسی فرآیندهای اداری وتعیین و  تشخیص نقاط چالش برانگیز آن

اصلاح فرایند برمبنای مشکلات بوجود آمده در این عملکردها

تدوین استراتژیهای جدید و راه اندازی سیستم های نوین در خصوص نرم افزارهای جدید اداری
تحول اداری