صفحه داخلی

بخش درمان ریشه


مدیر گروه بخش : آقای دکتر داود جمشیدی


سرپرست تخصصی: خانم دکتر شهرزاد جلالی

معاون آموزشی گروه : خانم دکتر مریم قمری


اساتید
: خانم دکتر مامک عادل، خانم دکتر مرجان بلبلیان، خانم دکتر ساره افلاکی، آقای دکتر علیرضا درویش دماوندی، خانم دکتر بیتا فتحی، خانم دکتر سمانه شهابی


مسئول بخش عمومی: خانم سلامی


مسئول بخش تخصصی: خانم نجف آبادی


منشی بخش تخصصی: خانم سیدی


منشی بخش عمومی: آقای فردنیا


تلفن تماس: 3-02833353061   داخلی عمومی: 255
      داخلی تخصصی: 272