بخش درمان ریشه


مدیر گروه بخش : خانم دکتر مرجان بلبلیان


سرپرست تخصصی: خانم دکتر ندا حاج حسنی


اساتید
: خانم دکتر مامک عادل، آقای دکتر حامد همایونی، خانم دکتر ندا حاجی حسنی، خانم دکتر مرجان بلبلیان، خانم دکتر ندا روحی، خانم دکتر مریم قمری، خانم دکتر ساره افلاکی، آقای دکتر علیرضا درویش دماوندی

، خانم دکتر شهرزاد جلالی، خانم دکتر بیتا فتحی، خانم دکتر سمانه شهابی


مسئول بخش عمومی: خانم دباغها


مسئول بخش تخصصی: خانم نجف آبادی


منشی بخش تخصصی: خانم علیپور


منشی بخش عمومی: آقای فردنیا

تلفن تماس: 3-02833353061   داخلی عمومی: 255      داخلی تخصصی: 272