صفحه داخلی
تشخیص


معرفی بخش تشخیص بیماریهای دهان و دندان

در این بخش معاینه کاملی از دهان و دندان بعمل آمده و پس از تشخیص بیماریهای مختلف دهان و دندان، برای بیمار تشکیل پرونده داده می شود و بیمار به بخش مربوطه ارجاع داده می شود.