صفحه داخلی
 بخش آسیب شناسی دهان و فک و صورت  

مدیر گروه بخش : خانم دکتر فائزه آزموده
 

اساتید: خانم دکتر فائزه آزموده، خانم دکتر آزاده زینب تی تی دژ ، خانم دکتر مهرناز علی خاصی

 

مسئول بخش : خانم فاطمه نصیری شهرکی

 کارشناس آزمایشگاه : خانم سیده مهسا رسافر


 تلفن تماس:    تلفن تماس:  3 -02833353061     داخلی: 235 

 
   


 وب سایت تخصصی بخش آسیب شناسی دانشکده