صفحه داخلی

معرفی اعضای
هیأت علمی دانشکده 

 

بخش آسیب شناسی دهان و فک و صورت

 
خانم دکتر فائزه آزموده مدیر گروه بخش CV
خانم دکتر مهرناز علی خاصی عضو هیأت علمی CV
خانم دکتر آزاده زینب تی تی دژ عضو هیأت علمی CV

 
بخش ارتودنسی 

 
خانم دکتر رویا ناصح مدیر گروه بخش CV
آقای دکتر علی طیبی سرپرست تخصصی بخش CV
آقای دکتر پرویز پدیسار عضو هیأت علمی CV
خانم دکتر سارا یوسفی نیا عضو هیأت علمی CV
آقای دکتر رضا شرقی عضو هیأت علمی CV
آقای دکتر امید مرتضایی عضو هیأت علمی CV
خانم دکتر نفیسه رحمانی عضو هیأت علمی CV
خانم دکتر راحله ستایش راد عضو هیأت علمی CV
خانم دکتر مریم شیرازی عضو هیأت علمی CV
خانم دکتر رویا حامدی عضو هیأت علمی CV

بخش بیماریهای دهان و
فک و صورت 

 
خانم دکتر مهسا اصفهانی مدیر گروه بخش CV
خانم دکتر مهدیه زرآبادی پور عضو هیأت علمی CV
خانم دکتر سارا عاقل عضو هیأت علمی CV
خانم دکتر زهرا علیزاده عضو هیأت علمی CV

بخش پروتزهای دندانی
 

 
خانم دکتر شیما آاعلایی مدیر گروه بخش CV
آقای دکتر محمد رضا امینی دندانپزشک CV
خانم دکتر نجمه موسوی عضو هیأت علمی CV
خانم دکتر آزاده خاجوی عضو هیأت علمی CV
آقای دکتر حمیدرضا سلیمانی مهر عضو هیأت علمی CV
خانم دکتر مهرک امجدی عضو هیأت علمی CV
 
 
 بخش پریودنتیکس 

 
آقای دکتر محمدرضا ناصح مدیر گروه بخش CV
خانم دکتر سمیه همت زاده سرپرست تخصصی    CV
 آقای دکتر جمشید پورصمیمی عضو هیأتعلمی CV
خانم دکتر آسیه مظفری عضو هیأتعلمی CV
خانم دکتر پریسان غلامین عضو هیأت علمی CV
آقای دکتر سپهر ترابی عضو هیأت علمی CV
خانم دکتر فائزه میرمیران عضو هیأت علمی CV
خانم دکتر مهسا سلیمانی عضو هیأت علمی CV

بخش
جراحی فک و صورت

 
آقای دکتر منصور خراسانی مدیر گروه بخش CV
آقای دکتر فرشید رایتی عضو هیأت علمی CV
آقای دکتر پژمان جانباز آسیابر عضو هیأت علمی CV
آقای دکتر سهیل کوشایی عضو هیأت علمی CV
آقای دکتر ابوالفضل محمدصالحی ضریب K CV
آقای دکتر پیام واردی عضو هیأت علمی CV
خانم دکتر پروین امینی عضو هیأت علمی CV

بخش درمان ریشه
 

 
آقای دکتر داود جمشیدی مدیر گروه بخش CV
خانم دکتر شهرزاد جلالی سرپرست تخصصی  CV
خانم دکتر مریم قمری معاون آموزشی گروه CV
خانم دکتر مامک عادل عضو هیأت علمی CV
خانم دکتر مرجان بلبلیان عضو هیأت علمی CV
خانم دکتر ساره افلاکی عضو هیأت علمی CV
خانم دکتر بیتا فتحی عضو هیأت علمی CV
آقای دکتر علیرضا درویش دماوندی عضو هیأت علمی CV
خانم دکتر سمانه شهابی عضو هیأت علمی CV

بخش دندانپزشکی ترمیمی
 

 
خانم دکتر فرنوش فلاح زاده مدیر گروه بخش و سرپرست تخصصی CV
خانم دکتر بهاران رنجبر امیدی عضو هیأت علمی CV
خانم دکتر کیانا قنادان عضو هیأت علمی CV
آقای دکتر کاوه خلج عضو هیأت علمی CV
خانم دکتر ریحانه ناظم عضو هیأت علمی CV
خانم دکتر مهسان ششمانی عضو هیأت علمی CV
آقای دکتر سعید رحمنی ضریب K CV

بخش دندانپزشکی کودکان 

 
خانم دکتر سارا ملکی کامبخش مدیر گروه بخش CV
خانم دکتر آنیتا ابراهیمی خانقاه سرپرست تخصصی CV
خانم دکتر ماندانا حجازی دهاقانی عضو هیأت علمی CV
خانم دکتر ملیحه لطفیان  عضو هیأت علمی CV
خانم دکتر سارا رمضانیان نیک عضو هیأت علمی CV
خانم دکتر سپیده نوح زاده ملکشاه عضو هیأت علمی CV
بخش رادیولوژی دهان و دندان
خانم دکتر مریم تفنگچیها مدیر گروه بخش CV
خانم دکتر رقیه بردال عضو هیأت علمی CV
آقای دکتر مهدیس محمد پور عضو هیأت علمی CV