صفحه داخلی

شرح وظایف مسئول و کارشناس کتابخانه:

  1. گردآوری و سازماندهی مجموعه ای مناسب از منابع عمومی و تخصصی
  2. سازماندهی نظام مند و موثر مجموعه به منظور افزایش میزان دسترسی به آن
  3. الکترونیکی کردن اطلاعات منابع و خدمات کتابخانه و استفاده از بانکهای اطلاعاتی موجود
  4. کاربست روش های پیشرفته برای ذخیره و بازیابی و انتشار اطلاعات

123