صفحه داخلی

1.      درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ، اوراق ، ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت رﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ و ﺛﺒﺖ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﺟﺮﯾﺎن آﻧﻬـﺎ در راﯾﺎﻧﻪ ﯾﺎ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺮﺑﻮط .

2.      ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ،ﮔﺰارﺷﺎت و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮط و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ .

3.      دریافت صورتجلسات تنظیمی از گروههای کارشناسی و ارسال آنها جهت امضاء به مسئولین ذیربط و تحویل به کارشناسان مرتبط

4.      اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم در زﻣﯿﻨﻪﻧﮕﻬﺪاری و ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ ، اوراق ، ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ، ﮔﺰارﺷﺎت و ﺳﺎﯾﺮ اﺳـﻨﺎد و ﻣـﺪارک واﺣـﺪ ﻣﺮﺑﻮط در ﻣﺤﻠﻬﺎی ﻣﺨﺼﻮص .

5.      ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط و ﺗﻌﯿﯿﻦ اوقات جلسات و کمیسیون هایی که در محل واحد مربوطه تشکیل می شود و مطلع ساختن افراد شرکت کننده در جلسه .

6.      ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ لازم ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﻣﮑﺎﻧـﺎت اﻧﺠـﺎم درﺧﻮاﺳـﺘﻬﺎی ﻣﺮاﺟﻌـین

7.      پاسخگویی به مکالمات تلفنی از خارج و یا داخل واحد و برقراری تماس های تلفنی با واحدهای ذیربط.

8.      ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺰارﺷﺎت ﻻزم ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻄﺎﻟﺐ و وﻗﺎﯾﻊ ﻣﻬﻢ روزاﻧﻪ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط .

9.      اﺑﻼغ دﺳﺘﻮرات ﺻﺎدره ﺳﺮﭘﺮﺳﺖﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺷﺨﺎص و ﻣﻮﺳﺴﺎت ذﯾﺮﺑﻂ و واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺧـﻂ ﻣﺸـﯽ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺷـﺪه و درﺻﻮرت ﻟﺰوم ﭘﯿﮕﯿﺮی آﻧﻬﺎ .

10.   آﻣﺎده ﮐﺮدن ﺳﻮاﺑﻖ و ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎ و ﺟﻠﺴﺎت و ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ ﺑﺮای اﻃﻼع و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ .

11.   ﺗﻨﻈﯿﻢ اوﻗﺎت ﺟﻠﺴﺎت و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎﺋﯽﮐﻪ در دﻓﺘﺮ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﯾﺎ اﻓـﺮاد ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﺟﻠﺴﻪ .

12.   ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی آن ﺑﺪون ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﻘﺎم ذﯾﺮﺑﻂ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .

13.   ﺗﻬﯿﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﮔﺰارﺷﺎت و ﺟﺪوﻟﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﻣﺤﺘﻤﻼً ﺧﺎرﺟﯽ .

14.   اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﭘﺮدازش ﻣﺘﻦ ،درﯾﺎﻓﺖ و ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و دورﻧﮕﺎر .

15.   اﻧﺠﺎم ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮر ارﺟﺎﻋﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻐﻞ .