صفحه داخلی
مسئول واحد آموزش:
-  امور مربوط به فارغ التحصیلان 
- امور مربوط به ارتقاء رتبه اعضاء هیأت‌علمی    
- امور مربوط به دانشجویان دوره تکمیلی و دوره کلینیک    
- برگزاری امتحانات پایان ترم    کارشناس آموزش (دستیاران):  

- کلیه امور مربوط به کاربری (سیستم مدیریت آموزشی )
- کلیه امور مربوط به دستیاران دندانپزشکی
- انجام امور کلاسهای آموزشی
- امور مربوط به بایگانی اسناد آموزشی معاونت آموزشی
- برگزاری امتحانات پایان ترم   


کارشناس آموزش: 

- انجام امور مربوط به حق التدریس اعضاء هیأت علمی و اساتید
- کلیه امور مربوط به دانشجویان مقطع علوم پایه
- بررسی مدارک اعضاء هیأت علمی جهت ترفیع پایه
- محاسبه عملکرد آموزشی اعضاء هیأت علمی