صفحه داخلی


کمیته توانمند سازی ورشد وبالندگی اعضاء هیأت علمی

1.     برنامه ریزی و اجرای کارگاه های آموزشی با مشارکت مرکز مطالعات

2.     اطلاع رسانی و تهیه منابع آموزشی جدید مورد نیاز اعضای هیات علمی

3.     تشویق اساتید به استفاده از روش های نوین و موثر آموزشی

4.       پیگیری تخصیص امکانات وتسهیلات جهت اجرای روشهای نوین آموزش

5.       استخراج  بعضی معیارها  از آیین نامه های استخدامی و ارتقاء اعضاء هیأت علمی وزارتخانه متبوع

6.       جستجو جهت یافتن معیارهای کشوری و بین المللی در سایر مراکز دانشگاهی

7.       استعلام از معاونت های آموزشی و پژوهشی در این خصوص تا با استفاده از آیین نامه ها وبخش نامه های مربوطه دیدگاه خود را در حیطه آموزش وپژوهش بیان دارند.

8.       تعامل نزدیک با اعضاء محترم هیأت علمی از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه تا باشرح نظرات خود در این باره مبادرت نمایند.

9.     تعامل با دانشجویان تا دیدگاه خود را در زمینه آموزش بیان نمایند.