اخبار درمانی
آمار مراجعات درمانی بیماران در مهر ماه 98 دانشکده

1398/8/20 دوشنبه

مراجعات درمانی بیماران به دانشکده دندانپزشکی در مهر ماه 98 به شرح ذیل میباشد.
نام بخش  تعداد مراجعات
بیماریهای دهان و دندان     240  نفر 
اطفال عمومی 287  نفر 
اطفال تخصصی  78  نفر 
ترمیم عمومی 268 نفر
ترمیم تخصصی  32 نفر
اندو عمومی 198 نفر 
اندو تخصصی 57 نفر
ارتو عمومی 100 نفر
ارتو تخصصی  26 نفر
پروتز عمومی  91 نفر
پروتز تخصصی  210 نفر
پریو عمومی  221 نفر
پریو تخصصی  53 نفر
جراحی  233 نفر
 
 
امتیاز دهی