اخبار دانشکده دندانپزشکی
تمایل همکاران رسمی وپیمانی نسبت به افتتاح پس انداز کارکنان

1400/4/6 يكشنبه


کلیه همکاران و هیأت علمی رسمی وپیمانی

 همکاران و هیأت علمی رسمی و پیمانی که عضو صندوق ذخیره کارکنان نمی‌باشند اگرتمایل به ثبت نام در ذخیره کارکنان می‌باشند طی درخواست کتبی و ارائه آن به امور مالی، اقدام نمایند

 
امتیاز دهی