اخبار دانشکده دندانپزشکی
لیست آزمونها و تاریخ برگزاری آنها در دانشگاه علوم پزشکی

1399/5/5 يكشنبه

با توجه به برگزاری آزمونهای متعدد در دانشگاه در مرداد ماه جاری بدینوسیله لیست آزمونها و تاریخ برگزاری آنها به شرح زیر می باشد.

 

ردیف

نام آزمون

تاریخ برگزاری

1

آزمون زبان MHLE

7/ 5 / 99

2

پذیرش دستیار دوره فلوشیپ

9/ 5 / 99

3

پذیرش دانشجوی مقطع PhD

10 لغایت 12/ 5/ 99

4

پذیرش دستیار تخصصی پزشکی

16/ 5/ 99

5

غربالگری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

19/ 5/ 99

6

پذیرش دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد

23 و  24/ 5/ 99

7

ارتقاء دستیاری دندانپزشکی

30/ 5 / 99

 
امتیاز دهی