اخبار دانشکده دندانپزشکی
جلسه شوراي پژوهشي بررسی پروپوزال دانشجو آقای امیر رضائیان

1399/4/28 شنبه

جلسه شوراي پژوهشي عمومی دانشكده دندان پزشكي روز یکشنبه مورخ 29/ 4/ 1399 برگزار مي گردد. بدينوسيله از جنابعالي/ سرکارعالی جهت شركت در جلسه ياد شده دعوت  به عمل مي آيد. محل برگزاري  شواري پژوهشي دفتر رياست دانشكده.
  • بررسی پروپوزال دانشجو آقای امیر رضائیان تحت عنوان:«مقایسه اضطراب امتحانی دانشجویان دندانپزشکی قزوین در امتحانات الکترونیک نسبت به آزمون سنتی» با راهنمایی خانم دکتر حاج حسنی، 30/ 9

 
امتیاز دهی