برد واحد آموزش دانشکده دندانپزشکی
« امتحان ورود به  بخش ترمیمی عملی 1 ، 2 و 3 »

 

« امتحان ورود به  بخش ترمیمی عملی 1 ، 2 و 3 »

تاریخ امتحان شنبه 28/ 01/ 1400  ساعت 13

  • بدیهی است نمرات عملی داخل بخش از نمرة 14 محاسبه خواهد شد و 6 نمره جهت امتحانات ورود و خروج از بخش برای دانشجویان در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است که کسب حداقل 40% از 6 نمره جهت گذراندن واحدهای فوق الزامی است .

 

  « رفرنس های ترمیمی 1و 2 و3 »

    ¡ از کتاب Art 2019

  • فصل 3 از صفحة 95 تا 113
  • فصل 4 کل فصل
  • فصل 5  Box 5-1
  • فصل 8 از صفحه 219 تا صفحه 237
  • فصل 10 ازصفحه 306 تا صفحه 368
  • فصل 13 از صفحه 461 Silver Amalgam  تا صفحه 469   ابتدای Composite resin

Online                         *   فصل 14  e5تا e7 و e10 تا e17

در کتابخانه موجود است       *  فصل 15 از e23  تا e26 ابتدای ایزولاسیون رابردم

 
امتیاز دهی