برد واحد آموزش دانشکده دندانپزشکی
دوره ی آموزشی آشنایی با روش های ارزیابی آموزشی دانشجویان
فایل دوره آموزشی آشنایی با روشهای ارزیابی دانشجویان (شغلی  15 ساعت ) جهت همکاران محترم ,واحدهای EDO و EDCو آموزش پردیس از لینک زیر قابل دریافت می باشد. 

 فایل دوره ی آموزشی آشنایی با روش های ارزیابی آموزشی دانشجویان

آزمون دوره مذکور از شنبه 99/10/13 لغایت 99/10/27 فعال می باشد لازم به ذکر است که این دوره با دوره های برگزار شده در سال گذشته با عنوان های ارزشیابی عملکرد استاد و ارزشیابی بالینی دانشجویان متفاوت می باشد 

با آرزوی موفقیت ( باجلان - رابط آموزشی دانشکده دندانپزشکی)
 
امتیاز دهی