برد واحد آموزش دانشکده دندانپزشکی
 امتحان ورود و خروج از بخش ترمیمی عملی  2

 

 امتحان ورود و خروج  از  بخش ترمیمی عملی   2

یکشنبه 26/ 05/ 99 راس ساعت 45/ 12

  • امتحان ورود به بخش 4 نمره و خروج از بخش 4 نمره خواهد بود.
  • بدیهی است نمرات عملی داخل بخش از نمرة 14 محاسبه خواهد شد و 6 نمره جهت امتحانات ورود و خروج از بخش برای دانشجویان در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است که کسب حداقل 40% از 6 نمره جهت گذراندن واحدهای فوق الزامی است .

 

رفرنس های ترمیمی 2

    ¡ از کتاب Art 2019

  • فصل 2 از صفحه 48 تا صفحه 69 و از صفحه 87 تا اخر
  • فصل 3 کل فصل
  • فصل 4 کل فصل
  • فصل 5 کل فصل
  • فصل 8 کل فصل
  • فصل 10 از ابتدای فصل تا صفحه 368 و صفحه 375 تا صفحه 388
  • فصل 13 از صفحه 461 تا صفحه 484 ابتدای مواد ترمیمی غیر مستقیم

  • Online                             * فصل 14 صفحه e9 تا e17

در کتابخانه موجود است               *  فصل 15 صفحه e23 تا صفحه e26 و صفحه e45 تا اخر

 
امتیاز دهی