برد واحد آموزش دانشکده دندانپزشکی
در خصوص ارائه ترم تابستان سالجاری به صورت مجازی
 
امتیاز دهی