اخبار دندانپزشکی
انتصاب خانم دکتر سارا ملکی کامبخش به سـمت مدیر گروه دندانپزشکی اطفال دانشکده


سرکار خانم دکتر سارا ملکی­ کامبخش عضو محترم هیأت علمی دانشکده دندانپزشکی به سـمت مدیر گروه دندانپزشکی اطفال منصوب شده اند. امید

است با استعانت از خداوند متعال و همکاری دیگر اعضای محترم گروه، در ارتقای کیفیت آموزشی دانشجویان و دستیاران، موفق و مؤید باشند