اخبار دندانپزشکی
جلسه معارفه دستیاران جدیدالورود دانشکده دندانپزشکی

جلسه معارفه دستیاران جدیدالورود دانشکده دندانپزشکی در روز شنبه مورخ 15 آبانماه در دفتر ریاست دانشکده با حضور خانم ها :دکتر مامک عادل ریئس دانشکده ،دکتر فرنوش فلاح زاده معاون آموزشی دانشکده ، دکتر مهشید مظفری معاون  پزوهشی دانشکده و آقای دکتر منصور خراسانی ،معاون آموزشی تخصصی تحصیلات تکمیلی برگزار گردید. در ابتدای جلسه دکتر عادل ضمن تبریک به دستیاران حضور آنان در دانشکده را عامل تحریک بیان نمود و دفتر ریاست در خصوص انتقادات و پیشنهادات دستیاران همیشه به روی دستیاران باز است .اساتید در خصوص آیئن نامه ها و قوانین آموزشی به اجرای قوانین و مصوبات دانشکده تاکید نمودند و نسبت به الزام پروپوزال در موئد مقرر و آیئن نامه های پزوهشی مواردی را تاکید نمودند.