اخبار دندانپزشکی
مجلات بورد تخصصی گروه پریودنتولوژی
قابل توجه اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان گرامی

مجلات بورد تخصصی گروه پریودنتولوژی در کتابخانه دانشکده دندانپزشکی قابل دسترسی می باشد
.
 
واحد پژوهش دانشکده