برد واحد آموزش دانشکده
ابلاغ آقای دکتر حمیدرضا سلیمانی مهر به عنوان سرپرست تخصصی گروه پروتزهای دندانی

آقای دکتر حمیدرضا سلیمانی مهر توسط خانم دکتر عادل ، رئیس دانشکده دندانپزشکی، به عنوان سرپرست تخصصی گروه پروتزهای دندانی منصوب شدند.

امید است درپناه ایزدمنان در انجام مسئولیت محوله موفق باشید.