برد واحد آموزش دانشکده
**درخواستهای نقل و انتقال دانشجویان**
قابل توجه کلیه دانشجویان

با توجه به فعال شدن سامانه نقل و انتقال وزارتی از تاریخ 96/02/25،

کلیه دانشجویان درخواست های نقل و انتقال تابستان 96-95 و

نیمسال اول 97-96 خود را

تا تاریخ 96/02/20 به اداره آموزش تحویل دهند.

" اداره آموزش دانشکده دندانپزشکی "