اخبار

امتحان خروج از بخش ترمیمی عملی 3 - ترم یک سال تحصیلی 95-96

1395/6/24 چهارشنبه

« امتحان خروج از بخش ترمیمی عملی 3 »
« ورودی 91 »
«چهارشنبه 95/10/15  رأس ساعت 12/30 الی 14 صبح»
 
 • امتحان ورود به بخش 4 نمره و خروج از بخش 4 نمره خواهد بود.
 • بدیهی است نمرات عملی داخل بخش از نمرة 12 محاسبه خواهد شد و 8 نمره جهت امتحانات ورود و خروج از بخش برای دانشجویان در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است که کسب حداقل 40% از 8 نمره جهت گذراندن واحدهای فوق الزامی است .
 
« رفرنس های ترمیمی 3»
    ¡ از کتاب Art
 • فصل 3 از صفحة 90 تا آخر
 • فصل 4 از صفحة 115 تا صفحه 131
 • فصل 5 کل فصل
 • فصل 6 از اول تا صفحه 170واز صفحه 173 تا صفحه 181
 • فصل7 از اول تا صفحه آخر
 • فصل 8 از صفحه 218 تا آخر
 • فصل 9 کل فصل
 • فصل 10 کل فصل
 • فصل 13 از صفحه 344 تا آخر
 • فصل 14 از صفحه 354 تا آخر
 • فصل 15کل فصل
 • فصل 16 کل فصل
 • Online                         *   فصل 18 از صفحه 14 تا صفحه 23    و    از صفحه 33 تا صفحه 80
              در کتابخانه موجود است       *  فصل 19 از صفحه 109 تا آخر
 
 
بيشتر