اخبار

امتحان ورود به بخش ترمیم عملی 1 - ترم 1 سال تحصیلی 95-96

1395/6/24 چهارشنبه

« امتحان ورود به بخش ترمیمی عملی 1 »
« ورودی 92 »
«چهارشنبه 95/7/14  رأس ساعت 7/30 الی 9 صبح»
  • امتحان ورود به بخش 4 نمره و خروج از بخش 4 نمره خواهد بود.
  • بدیهی است نمرات عملی داخل بخش از نمرة 12 محاسبه خواهد شد و 8 نمره جهت امتحانات ورود و خروج از بخش برای دانشجویان در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است که کسب حداقل 40% از 8 نمره جهت گذراندن واحدهای فوق الزامی است .
 
« رفرنس های ترمیمی 1 »
    ¡ از کتاب Art
  • فصل 3 از صفحة 90 تا 106
  • فصل 5 کل فصل
  • فصل 6 از اول تا صفحه 170واز صفحه 173 تا صفحه 181
  • فصل 7 از اول تا صفحه 190
  • فصل 13 از صفحه 344 تا آخر
  • فصل 14 از صفحه 354 تا آخر
 
  • Online                          *   فصل 18 از صفحه 14 تا صفحه 23    و    از صفحه 33 تا صفحه 80
               در کتابخانه موجود است       *  فصل 19 از صفحه 109 تا آخر

 
بيشتر