پنجشنبه 20 اسفند 1394 کاشت نهال در دانشکده دتدانپزشکی به مناسبت هفته منابع طبیعی
عکاس: خانم متین هادی زاده
کاشت نهال94-1   
1394/12/20 پنجشنبه
کاشت نهال94-111   
1394/12/20 پنجشنبه
کاشت نهال94-2   
1394/12/20 پنجشنبه
کاشت نهال94-3   
1394/12/20 پنجشنبه
1 

بيشتر