صفحه داخلی
کمیته برنامه ریزی آموزشی و ارزشیابی درونی

  کاربرد ارزشیابى درنظام آموزش پزشکى از اهمیت ویژهاى برخوردار است بدلیل آنکه هر نظامى باید نیروى انسانى کارآزموده با کیفیت مطلوب را براى عرضه مراقبتهاى درمانى و بهداشتى تربیت کند. از این رو کیفیت آموزشى وپژوهشى به ویژه دراین نظام که بطورمستقیم با سلامتى انسانها سروکار دارد باید مورد ارزیابى قرار گرفته و بطور مستمر بهبود یابد تا بتوان ازتحقق رسالت مأموریت و هدفهاى ویژه دانشگاه اطمینان یافت. این امر درصورتى انجام خواهد شد که نظام ارزشیابى دانشگاه درباره مطلوبیت عوامل درونداد (دانشجو، هیأت علمى، برنامه درسى وغیره) فرآیند (تدریس، یادگیرى، امکانات وغیره) وبرونداد (فارغ التحصیلان، تألیفات و غیره) به طور مستمر قضاوت به عمل آورد و حاصل آن را جهت بهبود امور (آموزشى، پژوهشى، عرضه خدمات تخصصى به جامعه) مورد استفاده تصمیم گیرندگان قرار دهد.

واحد برنامه ریزی آموزش و ارزشیابی درونی مرکز مطالعات وتوسعه آموزش عمدتا در محورهای زیر فعالیت می کند:

·      انجام نیاز سنجی از اعضای هیات علمی و جلب نظرات آنان

·      تدوین   Plan Course

·      نظارت بر تدوین Lesson Plan  و LogBook

·      ارزشیابی درونی گروه ها و بررسی وضع موجود

·      بازنگری ارزشیابی درونی گروه ها

·      هدایت پروژه های مرتبط با  اعتبار بخشی برنامه های آموزشی (موردتاکید وزارت متبوع) و مشارکت در تدوین و

اجرای فرایند ارزشیابی درونی وبیرونی

·       پیگیری وهدایت روند تصویب وارتقا برنامه های آموزشی در سطوح مختلف

 ·         ارزشیابی برنامه و ارائه بازخورد به گروه های مرتبط

·      نظر خواهی از گروه های آموزشی پیرامون برنامه آموزشی فعلی

·      طرح پیشنهادات گروه های مختلف در خصوص تغییر برنامه در شورای آموزشی وارائه پیشنهاد ات گروههای مختلف در خصوص تغییر برنامه به EDC دانشگاه

·      نیاز سنجی جهت ارائه واحدهای اضافی جدید بر حسب نیاز

برنامه‌های درسی ، مهم‌ترین مؤلفه نظام آموزش عالی هر کشوری محسوب می شوند. میزان توانایی اساتید درامر تدریس ارتباط معنی داری با میزان آگاهی آنان از امر برنامه ریزی درسی دارد .  توجه به لزوم برنامه ریزی درسی و دقت در اجزاء تشکیل دهنده آن  به عنوان یک سیستم و مجموعه ،نشانگر حساسی از سازمان فکری و روند آموزشی اساتید می باشد .

 برنامه ریزی درسی
گروه ارتودنسی
گروه تشخیص بیماری های دهان
گروه پروتز 
گروه اطفال
گروه پریودونتیکس
گروه ترمیمی
گروه رادیولوژی
گروه جراحی فک و صورت
گروه اندو دانتیکس
گروه عمومی
گروه آسیب شناسی دهان
گروه علوم پایه
طرح درس  (Lesson Plan)

طرح درس، طرح آموزش می باشد که درشکل بخشیدن به یادگیری نقش اساسی دارد . آموزشی مبتنی براصول علمی می باشد که از طرحی دقیق، براساس اصول علمی تنظیم شده برخوردار باشد . اهمیت و ضرورتطرح درس، مشابه طرح و نقشه ساختمان است. مدرس طرح آموزشی را طراحی می کند که در آن محتوای آموزش، روش آموزش، رسانه ها و وسایل کمک آموزشی پیش بینی شود و مطابق این طرح به آموزش بپردازد. انواع طرح درس با توجه  به آموزش درس مورد نظر در طول یک سال تحصیلی یا یک نیمسال ، یک ماه یا یک روز عبارتند از:  طرح درس سالانه، طرح درس نیسمال تحصیلی ، طرح درس ماهانه ، طرح درس روزانه .

دفترچه عملکرد   Log book )

دفترچه گزارش روزانه،  ضمن بیان اهداف کلی درس و روند دوره،  ابزاری جهت ثبت و ارزشیابی عملکرد دانشجو دراین درس و در این دوره می باشد. پایش عملکرد دانشجویان در فرآیند آموزش یکی از ارکان اصلی جهت ارتقاء کیفیت می باشد و از این رو Log book راهنمای مطالعاتی ، ابزار ارزشیابی آموخته های دانشجو و ارزیابی برنامهآموزشی دانشکده است.