صفحه داخلی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین


دانشکده دندانپزشکی


اطلاعیه

از آنجایی که برنامه ریزی بخشهای دانشجویان براساس گروههای انتخابی دانشجویان در زمان انتخاب واحد صورت می گیرد توجه به نکات زیر و رعایت آنها ضروری می باشد . بدیهی است در صورت عدم رعایت این نکات مسئولیت بروز مشکلات بعدی و ایجاد تداخل در برنامه بخشها و عواقب آن به عهده شخص دانشجو می باشد .

1          برنامه ریزی بخش و کلاس به تفکیک ورودی در سایت و انتشارات دانشکده موجود است و دانشجویان بایستی در بدو امر برنامه های مورد نیاز خود دریافت نمایند .

2          پس از انتخاب دروس نظری ، دانشجو دروس عملی مورد نظر ر ا بر اساس برنامه ترمی خود انتخاب نماید .  ( در حقیقت گروه بندی دانشجو توسط خودش انجام خواهد شد . )

3      دانشجو در این مرحله بایستی گروه مورد نظر خود را بر اساس برنامه بخش انتخاب نماید .

4      دانشجویانی که فقط با یک ترم خاص درس دارند بایستی برای همه دروس عملی بخش خود صرفاً یک گروه را انتخاب نمایند . ( مثلاً همه دروس عملی بخش را با گروه 5 انتخاب نماید . بدین ترتیب در گروه 5 جای گرفته و تاریخ کلیه بخشها نیز برهمین مبنا تعیین می شود . ) در غیر اینصورت  برنامه بخش های دانشجو دچار تداخل خواهد شد .

5      با توجه به محدودیت ظرفیت گروهها اولویت با دانشجویانی است که زودتر انتخاب واحد نمایند .

6      بعد از انتخاب واحد امکان جابجایی گروه وجود ندارد و دانشجویان بایستی طبق برنامه گروه انتخابی در بخشها حضور یابند .

7      در صورتی که دروس مورد نظر دانشجو با دو ورودی مختلف باشد ابتدا بایستی نسبت به انتخاب واحد و گروه با ترمی که بیشتر دروس عملی را با آن ورودی دارد اقدام نماید . (انتخاب یک گروه مشترک برای همه دروس عملی این ترم ) سپس باتوجه به برنامه عملی این ترم و روزهای باقیمانده که بخش ندارد گروه سایر دروس عملی خود را از ترمهای دیگر انتخاب نماید .

8      کلیه دانشجویان بایستی پس اتمام مراحل انتخاب واحد اینترنتی نسبت به چاپ تاییدیه انتخاب واحد اقدام نمایند .

9      انتخاب واحد دانشجویان مشمول پرداخت شهریه که بدهکار می باشند مسدود می باشد که اطلاع رسانی در خصوص آن از مدتها قبل در دانشکده و سایت انجام شده بود . این دسته از دانشجویان بایستی نسبت به مراجعه به دانشکده و تعیین تکلیف شهریه خود اقدام نمایند . بدیهی است انتخاب واحد دانشجو پس از تسویه حساب و در مهلت مقرر  امکان پذیر می باشد و هرگونه مشکل ناشی از تأخیر و پرشدن ظرفیت گروهها به عهده دانشجو می باشد .

10      درصورتی که دانشجویان متقاضی اخذ واحدهایی باشند که در برنامه ترمی ارائه نشده است . می بایست درخواست کتبی خود را با ذکر دلیل  به اداره آموزش دانشکده ( آقای اقبال ) تحویل نمایند تا پس از بررسی  _ در صورت امکان ارائه _ اقدام لازم صورت گیرد .

11      مسئولیت اخذ دروس تئوری همزمان با برنامه دروس عملی ( بخشها ) برعهده دانشجو می باشد و دانشجو بایستی نسبت به هماهنگی با بخشهای مربوطه اقدام نماید . بدیهی است در صورت اعلام غیبت دانشجو در هریک از دروس نظری یا عملی مطابق مقررات رفتار خواهد شد .

12      کلیه دانشجویان کنکور سراسری ورودی یکسال حتماً فقط دروس ارائه شده به ورودی خود را بایستی انتخاب نمایند .

13      حداکثر واحد عملی بخش که دانشجویان مجاز به انتخاب آن می باشند 10واحد است و اخذ بیش از 10واحد درس عملی ( بخش ) امکان پذیر نمی باشد .