صفحه داخلی
                                           معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
                                                                    تقویم آموزشی
                                                      نیمسال اول سال تحصیلی 97 -96
 
تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصيلي 97-96 دانشگاه 
1 آغاز ترم 25/ 06/ 96
2 پایان ترم 21/ 10/ 96
3 انتخاب واحد اینترنتی 06/ 06/ 96 لغایت 16/ 06/ 96
4 حذف و اضافه 08/ 07/ 96 لغایت 11/ 07/ 96
5 حذف اضطراری 18/ 09/ 96 لغایت 20/ 09/ 96
6 مدت و تاريخ برگزاري امتحانات 23/ 10/ 96 لغایت  05/ 11/ 96
7 تعطیلات بین دو نیمسال 06/ 11/ 96 لغایت 13/ 11/ 96
                                                                     سایت دانشگاه
                                                                    http://qums.ac.ir

                                                                  سایت معاونت آموزشی
                                                                  http://vce.qums.ac.ir