صفحه داخلی
                                           معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
                                                                    تقویم آموزشی
                                                      نیمسال اول سال تحصیلی 97 -96
 
تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصيلي 97-96 دانشگاه 
1 آغاز ترم 25/06/96
2 پایان ترم 21/10/96
3 انتخاب واحد اینترنتی 06/06/96 لغایت 16/06/96
4 حذف و اضافه 08/07/96 لغایت 11/07/96
5 حذف اضطراری 18/09/96 لغایت 20/09/96
6 مدت و تاريخ برگزاري امتحانات 23/10/96 لغایت  05/11/96
7 تعطیلات بین دو نیمسال 06/11/96 لغایت 13/11/96
                                                                     سایت دانشگاه
                                                                    http://qums.ac.ir

                                                                  سایت معاونت آموزشی
                                                                  http://vce.qums.ac.ir