اطلاعات مورد نیاز هیأت علمی
اطلاعات مورد نياز اعضاء هيئت علمي
   نمرات مورد پذيرش دانشجويان ورودي 83 به بعد در دروس نظري و عملي 12 مي باشد.
  نمرات مورد پذيرش بهداشتكاران در دروس نظري 10و در دروس عملي  12 مي باشد.
  نمرات مورد پذيرش دانشجويان منتقل از خارج تا قبل از سال 2005 در دروس نظري 10 و در دروس عملي 12 مي باشد.
  نمرات مورد پذيرش دانشجويان منتقل از خارج تا بعد از سال 2005 در دروس نظري و عملي 12 مي باشد.
  گزارش  نهايي نمرات دانشجويان حداكثر 10 روز بعد ازامتحان اعلام گردد.
  پرينت نمرات پس از ثبت به اداره آموزش تحويل داده شود.
 ساعات غيبت دانشجويان در هر درس نظري از  4 جلسه از 17 جلسه و در دروس عملي آزمايشگاهي 2 جلسه از 17 جلسه مجموع ساعات آن درس نبا يستي تجاوز نمايد در غير اينصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب شده و دانشجو موظف به اخذ و تكرار كامل آن درس مي باشد.
 در صورتيكه اسم دانشجو در ليست نباشد مراتب به اداره آموزش اطلاع داده شده و از نوشتن اسم دانشجو بصورت دست نويس خودداري شود.
 حد اقل نمره قبولي دانشجوي ميهمان در دانشگاه مقصد 12 مي باشد و واحدهايي كه دانشجو در دانشگاه مقصد با نمره كمتر از 12 گذرانده بايد مجدداٌ بگذراند ضمننآ ميزان واحدهاي دانشجوي ميهمان چه بصورت تمام وقت و چه بصورت تك درس كه در يك يا چند دانشگاه گذرانده نبايد از 25درصد كل واحد هاي دوره تجاوز نمايد.
 ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه براي گذراندن يك يا چند درس بايد با موافقت دانشگاه مبدآومقصد به شرط انكه تعداد واحدهاي درسي مذكور كمتر از 10 واحد باشد و جمع واحدهاي درسي اخذ شده دانشجو در دو دانشگاه نبايد از 12 واحد كمتر و از 20 واحد بيشتر باشد.