صفحه داخلی
 
آئين نامه آموزشي دانشجويان دوره تكميلي مقاطع دكتراي عمومي (پزشكي و دندانپزشكي) و كارشناسي ارشد داروسازي
   ماده 1- دانشجوي دوره تكميلي دكتراي عمومي پزشكي پس از ارزشيابي مدارك تحصيلي در مركز امور دانشجويي، جهت شركت در امتحانات تعيين شده و گذراندن دوره تكميلي به دبيرخانه مربوطه و يكي از دانشگاههاي علوم پزشكي داخل كشور معرفي مي گردد.
   ماده 2-  دانشجوي دوره تكميلي دندانپزشكي پس از ارزشيابي مدارك تحصيلي در مركز امور دانشجويي و تعيين دوره تكميلي، جهت شركت در امتحان جايابي به دبيرخانه شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي معرفي مي گردد.
تبصره: آزمون جايابي سالي يك بار توسط شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي برگزار مي گردد. دانشجو بر اساس نمره مكتسبه و ظرفيت اعلام شده توسط دانشگاهها، جهت ثبت نام آموزشي و طي واحدهاي تكميلي از طريق دبيرخانه مربوطه به دانشگاههاي علوم پزشكي معرفي مي شود.
   ماده 3 دانشجوي دوره تكميلي مقطع كارشناسي ارشد داروسازي پس از ارزشيابي مدارك تحصيلي و تعيين دوره تكميلي در مركز امور دانشجويي به دبيرخانه شوراي آموزش داروسازي و تخصصي معرفي مي شود.
تبصره: جايابي متقاضي واجد شرايط به درخواست داوطلب و موافقت دانشكده داروسازي مورد نظر، توسط دبيرخانه شوراي آموزش داروسازي و تخصصي صورت خواهد گرفت.
   ماده 4- حداكثر سنوات مجاز تحصيل جهت گذراندن واحدهاي تكميلي، بر اساس حداقل واحدهاي مجاز در هر نيمسال تحصيلي (12واحد) محاسبه خواهد شد. براي مثال اگر دانشجويي ملزم به گذراندن 36 واحد درسي در دوره تكميلي باشد، حداكثر زمان لازم جهت گذراندن اين واحدها، سه نيمسال تحصيلي است.
   تبصره1: دانشجو ملزم است در سقف سنوات مجاز تحصيل از پايان نامه خود دفاع نمايد.
   تبصره2:  حداقل نمره قبولي در هر درس مطابق آئين نامه آموزشي مربوط مي باشد. جهت اين دانشجويان مشروطي محاسبه نمي گردد. و دانشجو ملزم است كليه واحدهاي تعيين شده را در سقف سنوات مجاز تحصيل بگذراند.
   ماده 5- چنانچه دانشجو در سقف سنوات مجاز تحصيل نتواند حداقل نمره قبولي در هر درس را كسب نمايد، با موافقت شوراي آموزشي دانشگاه مي تواند از دو نيمسال سنوات تحصيلي ارفاقي برخوردار شود.
  تبصره: در صورتي كه دانشجو نتواند كليه واحدهاي تعيين شده را در سقف سنوات مجاز تحصيل بگذراند، اخراج مي گردد و مي تواند مطابق دستورالعمل تغيير رشته دانشجويان دوره دكتراي عمومي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي كه از تحصيل در دوره دكتراي عمومي محروم مي شوند، مصوب بيست و دومين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 28/4/82 ، به رشته ديگري در مقاطع كارشناسي پيوسته ، كارشناسي ناپيوسته و كارداني تغيير رشته دهد.
   ماده 6- حداكثر تعداد دفعات مجاز شركت در امتحانات جامع علوم پايه (پزشكي و دندانپزشكي) و امتحان جامع پيش كارورزي (پزشكي) مطابق با آئين نامه آموزشي دوره مربوطه مي باشد.
تبصره1: دانشجويي كه به دليل مردود شدن در امتحانات جامع علوم پايه (پزشكي و دندانپزشكي) و امتحان جامع پيش كارورزي از ادامه تحصيل محروم مي شود، مي تواند برابر دستورالعمل مندرج در تبصره ماده5 تغيير رشته دهد.
تبصره2: مدت زمان انتظار جهت شركت در امتحانات جامع علوم پايه و پيش كارورزي فقط براي اين دسته از دانشجويان جزء  حداكثر سنوات مجاز تحصيل محسوب نخواهد شد.
   ماده 7- حداكثر مدت مجاز جهت مرخصي تحصيلي، يك نيمسال تحصيلي با احتساب در سنوات تحصيلي مجاز (تعيين شده در ماده4) مي باشد.
   ماده 8- پس از تعيين دانشگاه محل تحصيل و ثبت نام دانشجو جهت طي دوره تكميلي، انتقال دانشجو ممنوع است ولي ميهماني تابع مقررات آموزشي مربوط مي باشد.
   ماده 9- دانشجوي دوره تكميلي مجاز به تغيير رشته به جز در موارد پيش بيني شده در تبصره ماده5 و تبصره 1 ماده 6 نمي باشد.
     ماده 10- مدرك تحصيلي اين دانشجويان به صورت ارزشنامه توسط مركز امور دانشجويي وزارت متبوع صادر و دانشگاه محل تحصيل در ايران صرفاً گواهي گذراندن دوره را جهت صدور مدرك به مركز امور دانشجويي اعلام مي نمايد.
   ماده 11- دانشجوي دوره تكميلي در ساير مقررات آموزشي تابع آيين نامه و مقررات آموزشي مربوط مي باشد و مشمول تسهيلات آموزشي آيين نامه كميسون موارد خاص نمي باشد.
      ماده 12-  اين آيين نامه در 12 ماده و 7 تبصره در بيست و هشتمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 25/4/84 به تصويب رسيد و جهت كليه دانشجويان دوره تكميلي ورودي مهرماه 84 به بعد لازم الاجرا مي باشد.
تطبيق مفاد آيين نامه جهت دانشجويان دوره تكميلي ورودي قبل از مهرماه 1384، برعهده شوراي آموزشي دانشگاه است.
  
قوانين ورود به بخش
1- بخش اندودانتيكس :
   دانشجوي دوره تكميلي موظف است ابتدا براساس رفرنس هاي امتحاني ذيل  در امتحان ورود به بخش شركت نمايد.
Endodontics principles & practice   (Torabinejad-4E)
Chapters: 4-5-8-9-11-12-13-14-15-17-18
(جمعاً 11 فصل)
   پس از موفقيت در امتحان ورودي ، دانشجو مي بايست دندانها و كانالهاي مشخص شده براي كار در پري كلينيك را آماده نموده و سپس 2 جلسه به عنوان observer وارد بخش شود. پس از آن امكان گذراندن واحدهاي عملي را خواهد داشت.
 
2- بخش پريودنتولوژي:
   دانشجوي دوره تكميلي لازم است ابتدا در امتحان ورود به بخش شركت نمايد.
منبع امتحان: كارنزا 2006
3- بخش ترميمي:
   دانشجوي دوره تكميلي موظف است ابتدا براساس رفرنس هاي امتحاني ذيل  در امتحان ورود به بخش شركت نمايد.
منبع امتحان: كتاب انگليسي Art & Science 2006
نمره پايان ترم = 5 نمره امتحان عملي + 15 نمره  repuirement
 
 
فصل
صفحات
فصل3: پوسيدگي
109- 93
132-126
فصل 4: بيس و لاينر
           سمانها
109-174 
227-225
فصل 5 : باندينگ
261-245
فصل 6: اصول تراش
321-293
فصل 11: معرفي ترميم هاي كامپوزيت
523-492
فصل12: ترميم هاي كامپوزيت( كلاسIII,IV,V)
529-526
فصل 13: ترميم هاي كامپوزيت ( كلاس I,II,VI )
598-569
فصل 16: معرفي ترميم هاي آمالگام
707-691
فصل 17: ترميم هاي آما لگام ( كلاس I,II.VI)
782-711
فصل 18 : ترميم هاي آمالگام ( كلاس V)
805- 796
787-785
فصل 19: ترميم هاي كمپلكس آما لگام ( كلاس V)
841-809
                            ترميم  دندانهاي اندو شده
فصل 20 كتاب شوارتز 2006
 
" شركت دانشجويان در امتحان الزامي است و در صورت عدم شركت در امتحان
حق ورود به بخش را ندارند.
قابل توجه كليه دانشجويان تكميلي:
 
1) در ترم اول اخذ واحد پروتز امكان پذير نمي باشد.
2) دانشجوموظف است در ترم اول فقط واحدهاي فانتوم پروتز را بدون اخذ واحد بگذراند
3) براي ورود به بخش هاي اندو و ترميمي موظف است امتحان ورود به بخش را داده و جهت اطلاع از رفرنس ها ي امتحاني به برد آن بخش مراجعه نماييد.
4) درصورت گذراندن واحد جراحي و ترميمي نسبت به اخذ واحد مذ كور اقدام نماييد.
5) اطلاعات ورود به بخش هاي راديولوژي- جراحي نيز در برد آنها نصب شده و كسب اطلاع نماييد.
6) جهت ورود به بخش اندودانتيكس پس از گذراندن امتحان ورودي بايستي دندانها و كانال هاي مشخص شده براي كار در پره كلنيك را آماده نمايند و سپس 2 جلسه بعنوان
Observer وارد بخش شود و سپس امكان گذراندن واحد عملي را خواهند داشت .
7) جهت ورود به بخش ترميمي ، علاوه بر گذراندن امتحان ورود به بخش ، دوره فانتوم
ترميمي مشخص شده را نيز بگذرانند.