صفحه داخلی
جمهوري اسلامي ايران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي
  
آئين نامه آموزشي دوره دكتراي عمومي دندانپزشكي
  
مصوب بيست و هفتمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي
مورخ 7/9/1383
 
 
                                                                                                       
› فصل اول- شرايط ورود و نام نويسي š
 ماده 1) شرايط ورود به دوره دكتراي عمومي دندانپزشكي به شرح زير است:
 1-1 پذيرفته شدن در آزمون ورودي
2-1 برخورداري از سلامت كامل تن و روان برابر ضوابط شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي.
3-1 مجاز بودن به ادامه تحصيل از نظر قوانين و مقررات جاري كشور و داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي برابر مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي .
4-1 داشتن گواهينامه پايان دوره متوسطه (نظام قديم) و يا گواهينامه دوره پيش دانشگاهي(نظام جديد) از داخل يا  خارج كشور، مورد تأييد وزارت آموزش و پرورش (با توجه به نظام جديد آموزش متوسطه ) يا برابر آموزش هاي حوزوي (مطابق مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي).
5-1 سپردن تعهد خدمت بر اساس ضوابط و قانون آموزش رايگان و يا پرداخت شهريه مطابق تعرفه و مقرراتي كه از طريق مراجع ذيربط صادر مي شود.
تبصره1: چنانچه دانشجو با توجه به ضوابط اعلام شده در دفترچه آزمون سراسري سازمان سنجش آموزش كشور از سلامت جسمي و رواني لازم براي دوره دكتراي عمومي دندانپزشكي برخوردار نباشد، بر اساس نظر شوراي پزشكي دانشگاه، اجازه تحصيل در دوره دكتراي عمومي دندانپزشكي را ندارد.
تبصره2: ارائه تأييديه تحصيلي دوره متوسطه نظام قديم يا پيش دانشگاهي نظام جديد در زمان ثبت نام وحداكثر تا پايان نيمسال اول تحصيلي و ارائه اصل گواهينامه پايان دوره متوسطه يا اصل گواهينامه دوره پيش دانشگاهي حداكثر تا يك سال بعد از ثبت نام اوليه الزامي است. 
 تبصره3 : پرداخت شهريه، فارغ التحصيلان دوره دكتراي عمومي دندانپزشكي را از انجام ديگر تعهدات قانوني خاص معاف نمي كند.
 
ماده2)  پذيرفته شدگان آزمون سراسري موظفند در مهلت هايي كه توسط سازمان سنجش يا دانشگاه اعلام مي شود ،   براي  نام نويسي وانتخاب واحد به دانشگاه ذيربط مراجعه كنند. عدم مراجعه براي نام نويسي در نخستين نيمسال تحصيلي پس از اعلام نتايج آزمون ، انصراف از تحصيل تلقي خواهد شد.
ماده 3) دانشجو موظف است در هر نيمسال تحصيلي در زماني كه دانشگاه اعلام مي كند براي ادامه تحصيل و انتخاب واحد به اداره آموزش دانشكده مراجعه كند. عدم مراجعه دانشجو براي نام نويسي در يك نيمسال بدون اطلاع و عذر موجه به منزله ترك تحصيل است و دانشجو اخراج خواهدشد.
تبصره1: در موارد استثنايي كه دانشجوترك تحصيل خود را موجه مي داند ، بايد دلايل آن را حداكثر تا يك ماه قبل از پايان همان نيمسال بطور مكتوب به اداره آموزش ارائه دهد. در صورت تاييد موجه بودن ترك تحصيل توسط شوراي آموزشي دانشگاه، آن نيمسال جزو مدت مجاز وي محسوب و مرخصي تحصيلي براي آن نيمسال صادر مي شود.
تبصره2: دانشجويي كه ترك تحصيل نموده، چنانچه بخواهد مدارك تحصيلي خود را دريافت نمايد موظف است به كليه تعهدات قانوني خود عمل نمايد.
 ماده 4) دانشجوي دوره دكتراي عمومي دندانپزشكي در يك زمان حق نام نويسي و ادامه تحصيل در بيش از يك رشته و در يك يا چند دانشگاه  اعم از دولتي يا غير دولتي را نخواهد داشت . در صورت تخلف ، به تشخيص كميته نظارت بر حسن اجراي مقررات آموزشي وزارت متبوع از ادامه تحصيل در يكي از رشته هاي انتخابي محروم  وسوابق تحصيلي وي باطل اعلام مي شود و   دانشجو   در اين حالت موظف است كليه هزينه هاي مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه هاي تعيين شده به دانشگاه ذيربط بپردازد.
تبصره  :  دانشجويان ممتاز(استعدادهاي درخشان) از شمول اين ماده مستثني و تابع آئين نامه و ضوابط مربوط به خود مي باشند.
 
 
› فصل دوم- نظام آموزشي š
 ماده5) آموزش دوره دكتراي عمومي دندانپزشكي مبتني نظام واحدي است.
 ماده6) در نظام واحدي ،ميزان هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجيده مي شود و قبولي يا عدم قبولي دانشجو در يك درس به همان درس محدود است.
 ماده7)   هرواحد درس،  مقدار يا ميزان درسي است كه مفاد آن به ترتيب به صورت  نظري 17ساعت،   عملي (يا  آزمايشگاهي) 34 ساعت،   در طول يك نيمسال تحصيلي يا  دوره تابستاني و طبق برنامه مصوب شورايعالي   برنامه ريزي علوم پزشكي  تدريس  مي شود.
 ماده8) برنامه دوره دكتراي عمومي دندانپزشكي شامل مراحلي به شرح زير است:
مرحله اول:دروس عمومي و علوم پايه و تعدادي از دروس اختصاصي
مرحله دوم: دروس اختصاصي دندانپزشكي
 ماده9) هرسال تحصيلي مركب از  دو نيمسال تحصيلي و در صورت ضرورت و داشتن شرايط و  امكانات يك دوره تابستاني است. هرنيمسال تحصيلي عبارت از 17 هفته آموزشي و دوره تابستاني برابر 6 هفته آموزش با رعايت مفاد ماده 7 است.
تبصره1: طول مدت امتحانات پايان نيمسال يا پايان دوره تابستاني جزو مدت 17 هفته و 6 هفته آموزش محسوب نمي گردد.
تبصره2: در موارد استثنايي و ضروري، شامل وقوع بلاياي طبيعي، عدم امكان حضور استاد مربوط در طول 17هفته، بيماري استاد و مواردي از اين قبيل، به پيشنهاد دانشكده مربوط و موافقت شوراي آموزشي دانشگاه مي توان درس يا درسهايي را در مدت كوتاهتر از 17هفته جهت كليه دانشجوياني كه آن درس يا درسها را اخذ كرده اند تدريس كرد، مشروط بر اينكه مجموع ساعات هر واحد درسي از ميزان مقرر در ماده 7 اين آيين نامه كمتر نشود و شركت در كليه كلاسها مطابق ساعات هر واحد درسي الزامي است.
 
   ماده10) در دوره باليني هر نيمسال تحصيلي مشتمل بر چند بخش آموزش باليني است.تعداد بخشها ي دوره باليني در طول هر نيمسال تحصيلي با توجه به مدت زمان لازم براي آموزش هر بخش توسط شوراي آموزشي دانشگاه تعيين مي شود.
 ماده11كليه دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي موظفند برنامه درسي و سرفصل مصوب شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي را اجرا نمايند.
تبصره1: ترتيب دروس با رعايت پيش نيازها ، روش تدريس و جابجا كردن ريز مواد و طرح مطالب جديد در يك درس و انتخاب منابع بر عهده دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي است. بديهي است منابع جهت امتحان علوم پايه از طرف وزارت متبوع تعيين مي شود.
تبصره2 : آن دسته از دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي كه حداقل سه دوره دكتراي عمومي دندانپزشكي فارغ التحصيل داشته اند، در صورت تأييد شوراي آموزش دانشكده و دانشگاه مي توانند با توجه به مقتضيات و امكانات، حداكثر به ميزان ده درصد كل واحدهاي دوره به برنامه مصوب اضافه كنند.
 ماده12) در پايان مرحله اول ، امتحان جامع علوم پايه برگزار مي شود و قبولي در اين امتحان شرط ورود به مرحله بعدي مي باشد.
تبصره1: شرط شركت در امتحان جامع علوم پايه ، قبولي دركليه دروس مرحله اول (درسهاي علوم پايه، دروس عمومي و واحدهاي  جنين وبافت شناسي دهان و دندان و فك  وآناتومي دندان نظري و عملي) وكسب ميانگين كل 12 از اين مرحله است. با اين حال در شرايطي كه دانشجو تنها يك درس عمومي باقيماندهداشته باشد ، مي تواند در امتحان جامع علوم پايه شركت نموده و درصورت قبولي درس باقيمانده را در دوره بعدي بگذراند.بديهي است نمره اين درس در ميانگين مرحله دوم محاسبه خواهد شد.
تبصره 2:  چنانچه نمرات تعدادي از دروسي كه دانشجو اخذ نموده و در امتحانات آنها شركت كرده است ، در زمان معرفي به امتحان جامع علوم پايه اعلام نشده باشد ، دانشجو بصورت مشروط در آزمون شركت مي نمايد. در صورتي كه بعد از اعلام نمره ، دانشجو در آن درس مردود شده باشد يا علي رغم قبولي ، ميانگين كل مرحله اول وي به 12 نرسيده باشد ، نتيجه آزمون وي كان لم يكن مي باشد و آزمون مذكور جزو تعداد دفعات شركت در آزمون او محاسبه نخواهد شد و تا كسب نمره قبولي در درس مردودي و همچنين كسب ميانگين لازم اجازه شركت در آزمون جامع بعدي را حتي به صورت مشروط نخواهد داشت.
 
 ماده13)  شركت در امتحان جامع علوم پايه تا   3 نوبت  مجاز است ، چنانچه دانشجو پس از سه نوبت شركت در امتحان  مزبور نمره قبولي كسب نكند  از ادامه تحصيل در دوره دكتراي عمومي دندانپزشكي محروم مي شود.
تبصره1: غيبت غير موجه در امتحان جامع علوم پايه به منزله يك نوبت شركت در امتحان محسوب مي شود.
تبصره2: دانشجويي كه به علت مردود شدن در امتحان جامع علوم پايه از ادامه تحصيل در رشته دندانپزشكي محروم مي شود
مي تواند برابر دستورالعمل تغيير رشته دانشجويان دوره هاي دكتراي عمومي پزشكي،دندانپزشكي و داروسازي كه از ادامه تحصيل در دوره دكتراي عمومي محروم مي شوند،مصوب بيست و دومين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 28/4/،82 به رشته ديگري در مقطع كارداني،كارشناسي پيوسته و كارشناسي نا پيوسته تغيير رشته دهد.
 
 
 ›فصل سوم- واحدهاي درسي و طول مدت تحصيل š
 ماده 14)حداقل تعداد واحدهاي درسي لازم براي فراغت از تحصيل در دوره دكتراي عمومي دندانپزشكي، طبق برنامه آموزشي مصوب آن دوره در شورايعالي برنامه ريزي علوم پزشكي است.
ماده 15دانشجو در هر نيمسال تحصيلي در كليه مراحل آموزشي دوره دكتراي عمومي دندانپزشكي بايد حداقل 12 و حداكثر تا 20واحد درسي انتخاب نمايد.
تبصره1: در آخرين نيمسال تحصيلي در هر يك از مراحل آموزشي، دانشجو از رعايت شرط انتخاب حداقل 12 واحد معاف است.
تبصره2: در صورتي كه ميانگين كل نمرات دانشجودر يك نيمسال تحصيلي حداقل 17 باشد مي تواند با نظر استاد راهنما و موافقت دانشكده، در نيمسال بعد حداكثر تا 24 واحد درسي را انتخاب كند.
تبصره3:  در مواردي كه دانشجو حداكثر 24 واحد باقيمانده براي گذراندن هر يك از مراحل آموزشي را داشته باشد، در صورتي كه در نيمسال قبل مشروط نشده باشد با تأييد دانشكده مي تواند تمامي واحدها را در آن نيمسال بگذراند.
تبصره4: در دوره تابستاني، دانشجو مجاز به انتخاب بيش از 6 واحد درسي نمي باشد.
 ماده16) آن دسته از پذيرفته شدگان آزمون سراسري ورودي دانشگاهها كه نمره خام مواد امتحاني آنها در آزمون ورودي، در يك يا چند درس به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه پذيرنده از حد نصاب معيني كمتر باشد، موظفند حسب نياز رشته، دروسي را كه آن دانشگاه تعيين مي كند به عنوان دروس پيش نياز دانشگاهي    علاوه بردروس مندرج در برنامه مصوب ، در اولين يا دومين نيمسال تحصيلي بگذرانند.
تبصره1: تعيين نوع درس، تعداد واحد ريز مواد،نحوه ارائه و زمان تدريس دروس پيش نياز دانشگاهي بر عهده شوراي آموزشي دانشگاه پذيرنده و بر اساس پيشنهاد گروههاي آموزشي است.
تبصره2: سازمان سنجش آموزش كشور،پس از اعلام نتايج آزمون ورودي، كارنامه پذيرفته شدگان، مشتمل برنمره خام آنها را در هر يك از مواد امتحاني در اختيار دانشگاههاي ذيربط قرار مي دهد.
تبصره3: ارائه دروس پيش نياز دانشگاهي و چگونگي اجراي آنها در دانشگاهها، از هر لحاظ از جمله ثبت نمرات در كارنامه دانشجو، احتساب در ميانگين پايان نيمسال و مشروطي و ميانگين كل نمرات دانشجو، مانند دروس دانشگاهي و تابع  مقررات آموزش عالي است.
تبصره4: به حداكثر طول دوره تحصيل دانشجوياني كه حداقل 8 واحد از دروس پيش نياز دانشگاهي را گذرانده باشند، حداكثر يك نيمسال تحصيلي افزوده مي شود.
ماده17) حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره دكتراي عمومي دندانپزشكي 9 سال است كه 5/3 سال اول به طي مرحله اول و 5/5 سال باقيمانده به طي مرحله دوم اختصاص دارد.
 تبصره1: چنانچه دانشجويي نتواند در مدت 5/3 سال اول، از امتحان جامع علوم پايه نمره قبولي كسب كند از ادامه تحصيل در رشته دندانپزشكي محروم مي شود و مي تواند برابر دستورالعمل مندرج در تبصره 2 ماده 13 به يكي از مقاطع كارداني، كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته تغيير رشته بدهد.
تبصره2: دوره تحصيلي دانشجويي كه نتواند در مدت 5/5 سال از شروع مرحله دوم، اين مرحله را به پايان برساند با تصويب شوراي آموزشي دانشگاه حداكثر 12 ماه ديگر قابل تمديد است، مشروط بر آن كه مدت مجاز تحصيل وي به پايان نرسيده باشد.
 
 
 
  
› فصل چهارم- حضور و غياب š
ماده 18) حضور دانشجو در تمامي جلسات مربوط به هر درس الزامي است و عدم حضور دانشجو در هر يك از جلسات، غيبت محسوب مي شود.
 ماده 19)   ساعات غيبت دانشجو در هر درس نظري از 17/4 ،عملي و آزمايشگاهي از 17/2 مجموع ساعات آن درس نبايد تجاوز كند، در غير اين صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي شود و دانشجو موظف به اخذ و تكرار كامل آن  درس مي باشد.
تبصره: غيبت تا سقف مشخص شده در ماده 19، در صورتي مجاز خواهد بود كه با ارائه مدارك مستند و تشخيص استاد مربوطه موجه شناخته شود.نحوه برخورد با غيبت دانشجو (موجه يا غير موجه) بر عهده استاد و با تأييد دانشكده خواهد بود.
 ماده 20) در صورتي كه غيبت دانشجو در هر درس بيش از ميزان تعيين شده در ماده 19 بوده و موجه تشخيص داده شود، آن درس حذف مي گردد. در اين حال رعايت حداقل 12 واحد در هر نيمسال الزامي نيست، ولي نيمسال مذكور به عنوان يك نيمسال كامل جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي گردد.
 ماده 21)  غيبت غير موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس و غيبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس مي گردد و دانشجو موظف به اخذ و تكرار كامل آن درس مي باشد. تشخيص موجه بودن غيبت در جلسه امتحان برعهده شوراي آموزشي دانشگاه است.
 
 
  
 
› فصل پنجم- حذف و اضافه š
 ماده22دانشجو مي تواند در هر نيمسال تحصيلي از كليه مراحل دوره دكتراي عمومي دندانپزشكي فقط در مهلتي كمتر از دو هفته پس از شروع نيمسال، حداكثر دو درس اخذ شده خود را حذف يا دو درس ديگر اخذ نمايد و يا دو درس اخذ شده خود را با دو درس ديگر جابجا نمايد، مشروط بر اينكه تعداد واحدهاي اخذ شده وي از حدود مقرر در ماده 15 تجاوز نكند.
تبصره1: غيبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دليل حذف و اضافه و يا به هر دليل ديگر مجاز نيست و در صورت پيش آمد، جزو حداكثر غيبت مجاز دانشجو(ميزان تعيين شده در ماده 19) محاسبه و مفاد ماده مذكور اجرا خواهد شد.
تبصره2: حذف و اضافه در دوره تابستاني امكان پذير نيست.
 
 ماده23) در صورت اضطرار، دانشجودر هر يك از مراحل آموزش دندانپزشكي مي تواند تا 5 هفته به پايان نيمسال تحصيلي مانده، فقط يكي از دروس نظري خود را به پيشنهاد گروه آموزشي مربوط و تأييد معاون آموزشي دانشكده حذف كند، مشروط بر اينكه اولاً غيبت دانشجو در آن درس بيش از ميزان تعيين شده در ماده 19 نباشد و ثانياً تعداد واحدهاي باقيمانده وي از 12 واحد كمتر نشود.
 ماده24)  حذف كليه درسهاي اخذ شده در يك نيمسال، حداكثر تا قبل از شروع امتحانات پايان آن نيمسال تنها در صورتي مجاز است كه بنا به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه، دانشجو قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد. در اين صورت آن نيمسال براي دانشجو مرخصي تحصيلي محسوب خواهد شد. محاسبه يا عدم محاسبه اين مرخصي در سنوات مجاز تحصيل دانشجو به عهده شوراي آموزشي دانشگاه است.
تبصره: حذف كليه درس هاي اخذ شده در دوره تابستاني حداكثر تا قبل از شروع امتحانات آن دوره با تأييد شوراي آموزشي دانشگاه امكان پذير است.
 
 
› فصل ششم – ارزشيابي پيشرفت تحصيل دانشجو š
 ماده25) ارزيابي پيشرفت دانشجو در هر درس بر اساس ميزان حضور و فعاليت در كلاس، انجام فعاليتهاي آموزشي و نتايج امتحانات در بين نيمسال و پايان نيمسال صورت مي گيرد و استاد يا اساتيد هر درس مرجع ارزيابي دانشجو در آن درس است.
تبصره : برگزاري امتحان كتبي پايان نيمسال براي هر درس نظري الزامي است.
 ماده26)  ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در دوره هاي پيش باليني و باليني با توجه به موارد زير انجام مي شود:
1-26- رعايت اخلاق اسلامي، حفظ شئون دانشجويي و حسن رابطه با بيماران، مراجعين و كاركنان بخش
2-26- حضور مرتب و تمام وقت در بخش و كلاسهاي مربوطه
3-26- دقت و احساس مسئوليت در انجام امور محوله طبق ضوابط بخش و تهيه و تكميل پرونده بيماران
4-26- افزايش مهارت و بهره گيري دانشجو از دوره هاي پيش باليني و باليني
5-26- شركت در امتحان واحدهاي عملي و كسب نمره لازم
 ماده27) نتيجه ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو، بر اساس مفاد مندرج در ماده 25 و 26 به صورت نمره تعيين مي شود و نمرات دانشجو در هر درس يا هر بخش به صورت عددي بين صفر تا بيست مشخص مي شود.
 ماده28) حداقل نمره قبولي در درسهاي مرحله اول 10 و در درسهاي مرحله دوم آموزش دندانپزشكي 12 مي باشد.
تبصره1: دانشجويي كه در هر يك از درسها حداقل نمره قبولي را كسب ننمايد، در اولين فرصت معين موظف به انتخاب مجدد آن درس است ، با اين حال نمرات كليه دروس اعم از قبولي و ردي در كارنامه دانشجو ثبت و در ميانگين محاسبه مي شود.
تبصره2: هر يك از دروس نظري و عملي نمره مستقل دارند، اما نمره درس نظري- عملي كه يك درس محسوب مي شوند، معدل دو قسمت نظري و عملي و با توجه به ضرايب هر كدام است. در صورتي كه معدل دو قسمت نظري و عملي به 10 نرسد و يانمره يكي از آنها از 8 كمتر باشد، هرچند معدل به 10 رسيده باشد هر دو قسمت بايد مجدداً تكرار شود.
 ماده29) استاد يا اساتيد هر درس و يا هر بخش موظفند گزارش نمره نهايي دانشجو در آن درس را حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از برگزاري امتحان آن درس از طريق گروه، به آموزش دانشكده تسليم نمايند.
تبصره: پس از اعلام نمره توسط آموزش، دانشجو مي تواند حداكثر تا 3 روز پس از اعلام نتايج، اعتراضات خود را كتباً به آموزش دانشكده اعلام كند تا رسيدگي لازم صورت پذيرد.
 ماده30اداره آموزش دانشكده موظف است نمرات دانشجويان را حداكثر تا دو هفته پس از برگزاري آخرين امتحان هر نيمسال و بعد از رسيدگي به اعتراضات دانشجويان و رفع اشتباهات احتمالي به آموزش كل دانشگاه ارسال دارد.
تبصره: نمره پس از اعلام به آموزش كل دانشگاه غير قابل تغيير است.
 ماده31) در پايان هر نيمسال تحصيلي ميانگين نمرات دانشجو در آن نيمسال و ميانگين كل نمرات او تا پايان آن نيمسال محاسبه و در پايان هر يك از مراحل دوره دكتراي عمومي دندانپزشكي، ميانگين كل نمرات دانشجو در آن مرحله محاسبه و در كارنامه وي ثبت مي شود.
  تبصره1:   براي محاسبه ميانگين نمرات،  تعداد واحدهاي هر درس يا بخش در نمره آن درس يا بخش ضرب مي شود و مجموع حاصل ضربها بر تعداد كل واحدهايي كه دانشجو براي آنها نمره قبولي يا مردودي دريافت داشته است، تقسيم مي شود.
تبصره2:  دوره تابستاني به عنوان نيمسال تحصيلي محسوب نمي شود. نمرات درسهايي كه دانشجو در دوره تابستاني مي گذراند تنها در محاسبه ميانگين كل مرحله مربوطه محسوب مي شود.
 ماده32) ميانگين نمرات دانشجو در هيچ نيمسال از مرحله اول آموزش دندانپزشكي نبايد از 12 و در مرحله دوم از 14 كمتر باشد. در غير اين صورت نام نويسي دانشجو در نيمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود.
       تبصره1:  در مواردي كه تعداد واحدهاي ارائه شده توسط دانشگاه كمتر از 12 واحد باشد، آن نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو محاسبه نخواهد شدوليكن در صورت كسر ميانگين به عنوان نيمسال مشروطي محاسبه خواهد شد.در مواردي كه به علت مشكلات دانشجو يا نيمسال آخر در هر يك از مراحل آموزش دندانپزشكي تعداد واحدها كمتر از 12 واحد باشد، آن نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب و در صورت كسر ميانگين به عنوان نيمسال مشروطي نيز محاسبه خواهد شد. 
       تبصره2:  دانشكده موظف است موضوع مشروط بودن نام نويسي دانشجو را هر بار به وي و اوليائش كتباً اطلاع دهند و يك نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط كند. با اين وصف قصور در عدم اخطار به وي از طرف دانشكده و يا اظهار بي اطلاعي دانشجو از اين امر مانع از اجراي مقررات نخواهد بود.  
 ماده33) دانشجويي كه به صورت مشروط نام نويسي مي كند حتي در آخرين نيمسال هر يك از مراحل آموزش دندانپزشكي، حق انتخاب بيش از 14 واحد درسي در آن نيمسال را ندارد.
          تبصره: در موارد استثنايي (محدوديت در سقف سنوات تحصيلي)، در آخرين نيمسال هر يك از مراحل آموزش دندانپزشكي با توجه به تعداد واحد باقي مانده و سوابق تحصيلي دانشجو ، ارائه واحد بيشتر از حد مقرر به دانشجوي مشمول  ماده33 به عهده شوراي آموزشي دانشگاه است. در هر صورت اين تعداد بيش از 20 واحد نبايد باشد.
       
        ماده34) دانشجويي كه در مراحل آموزش دندانپزشكي براي سه نيمسال متوالي يا چهار نيمسال متناوب مشروط شود، از ادامه تحصيل محروم مي شود و چنانچه ميانگين كل واحدهايي كه گذرانده است حداقل 10 باشد، مي تواند برابر دستورالعمل مندرج در تبصره 2 ماده 13 به يكي از مقاطع كارشناسي پيوسته ، كارشناسي ناپيوسته و كارداني تغيير رشته بدهد.
        ماده35) ميانگين نمرات دانشجو نبايد در پايان مرحله اول آموزش دندانپزشكي از 12 و در پايان مرحله دوم از 14 كمتر باشد. دانشجويي كه داراي ميانگين كمتر از حد تعيين شده در هر يك از مراحل باشد، درصورتي كه مدت مجاز تحصيل وي در آن مرحله به پايان نرسيده باشد، مي تواند درسها يا بخشهايي را كه درآنها حسب مورد نمره كمتر از 12 يا 14 آورده است، تكرار كند. در غير اين صورت حق ورود به مرحله بعدي ويا فراغت از تحصيل را نخواهد داشت. بديهي است كه نمرات دروس تكراري اضافه بر نمرات قبلي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين مرحله مربوطه محسوب خواهد شد.
         تبصره1: در صورتي كه دانشجويي، تعدادي از درسها يا بخشهايي را كه در آن ها حسب مورد نمره كمتر از 12 يا14 آورده، جهت جبران ميانگين كل هر يك از مراحل دوره ي دكتراي عمومي دندانپزشكي تكرار نمايد و در درس يا بخش تكراري مردود شود، چنانچه پس از احتساب كليه نمرات قبولي، ردي و يا تكراري ميانگين كل مرحله مربوطه به حد نصاب رسيده باشد، قبولي قبلي در آن درس يا بخش ملاك عمل است و دانشجو مي تواند وارد مرحله بعدي شود و در صورتي كه ميانگين كل مرحله مربوطه به حد نصاب نرسيده باشد دانشجو در آن درس يا بخش مردود است و عليرغم اينكه قبلاً نمره قبولي كسب نموده بايستي مجدداً آن درس يا بخش را تكرار نمايد.
        تبصره2: دانشجويي كه نتواند يا نخواهد از فرصت مذكور در اين ماده استفاده كند، يا عليرغم استفاده ار آن نتواند كمبود ميانگين كل خود را جبران نمايد، برابر دستورالعمل مندرج در تبصره 2 ماده13 مي تواند به يكي از مقاطع كارداني، كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته تغيير رشته دهد. 
       تبصره3: شرط اخذ واحدهاي درمان جامع و جامعه نگري عملي، رعايت ضوابط پيش نيازي دروس برنامه دوره دكتراي عمومي دندانپزشكي و همچنين كسب ميانگين كل (بدون احتساب نمرات درسهاي مرحله اول) حداقل 14 مي باشد.
       ماده36)دانشجوياني كه به دليل مشروط شدن بيش از حد، از ادامه تحصيل محروم مي شود، در صورت انجام يا لغو تعهداتي كه در دوران تحصيل سپرده است، مي تواند براي تحصيل مجدد به غير از رشته قبلي خود در آزمون سراسري شركت كند و در صورت قبولي در رشته مورد علاقه خود ادامه تحصيل دهد. دانشگاه پذيرنده مي تواند، واحدهايي را كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است، با برنامه رشته جديد تطبيق داده و طبق ضوابط اين آئين نامه بعضي يا تمام آنها را بپذيرد.
   
 
 
› فصل هفتم- مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل š
  ماده 37) دانشجو پس از گذراندن يك نيمسال تحصيلي مي تواند در طول مراحل آموزش دندانپزشكي، حداكثر2 نيمسال تحصيلي متوالي يا متناوب با احتساب در سنوات از مرخصي تحصيلي استفاده نمايد.
تبصره1: موافقت با مرخصي تحصيلي دانشجو در اولين نيمسال تحصيلي به عهده شوراي آموزشي دانشگاه مي باشد.
تبصره2: مدت مرخصي تحصيلي جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر مرحله محسوب مي شود.
 ماده38) تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد بصورت كتبي ، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي هر نيمسال ، به اداره آموزش دانشكده تسليم گردد.
تبصره1:چنانچه تقاضاي مرخصي تحصيلي خارج از زمان مقرر ارائه شود، تصميم گيري بعهده شوراي آموزشي دانشگاه است.
تبصره2: اداره آموزش دانشگاه موظف است پس از كسب نظر از دانشكده ذيربط قبل از اتمام مهلت نام نويسي،موافقت يا عدم موافقت با درخواست دانشجو را كتباً به وي ابلاغ كند. 
تبصره3: عواقب ناشي از مرخصي تحصيلي به عهده دانشجو است.
     ماده39) دانشجويان زن باردار شاغل به تحصيل مي توانند با رعايت ساير ضوابط و مقررات از يك نيمسال مرخصي زايمان، بدون احتساب در سنوات تحصيلي استفاده نمايند.
     ماده40)   دانشجوياني كه گواهي و  عذر پزشكي  موجه آنها به تأييد شوراي پزشكي  و  شوراي آموزشي دانشگاه رسيده باشد  مي توانند از حداكثر يك نيمسال مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات استفاده نمايند.
 ماده41) دانشجويي كه تمايل به انصراف از تحصيل داشته باشد بايد درخواست انصراف خود را شخصاً به اداره آموزش تسليم نمايد. اين دانشجو مجاز است فقط يك بار حداكثر تا يك ماه قبل از پايان همان نيمسال تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد. پس از انقضاي اين مهلت حكم انصراف از تحصيل وي صادر مي شود و پس از آن حق ادامه تحصيل در آن رشته را ندارد.
تبصرهدانشجوي منصرف از تحصيل چنانچه بخواهد مدارك تحصيلي خود را دريافت نمايد موظف است به كليه تعهدات قانوني دوران تحصيل خود عمل نمايد.
 
 
›فصل هشتم -  انتقال وجابجايي š
  ماده 42 ) انتقال به معني تغيير محل تحصيل دانشجو از يك دانشگاه  به يك دانشگاه ديگر در همان رشته و همان مقطع تحصيلي است.
  ماده 43 ) انتقال دانشجو با توافق دانشگاههاي مبدأ و مقصد منوط به داشتن همه شرايط زير است :
        1-43- ادامه تحصيل متقاضي در دانشگاه مبدأ از نظر مقررات آموزشي و انضباطي بلا مانع باشد.
        2-43- متقاضي حداقل دو نيمسال از دوره آموزشي خود را در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد.
        3-43- واحدهاي باقيمانده دانشجو براي دانشگاه مقصد، حداقل نصف كل واحدهاي دوره باشد.
        4-43-  ميانگين نمرات دروس گذرانده شده متقاضي، حداقل 12 باشد. 
                5-43- نمره آزمون ورودي متقاضي در سال ورود به تحصيل از نمره آزمون آخرين فرد پذيرفته شده همان سال در رشته و سهميه مربوط در دانشگاه مقصد كمتر نباشد.
                          تبصره: انتقال محل تحصيل دانشجوياني كه به دستگاههاي اجرايي خاص تعهد سپرده اند با رعايت شرايط ماده 43 و اعلام موافقت دستگاه اجرايي ذيربط، امكان پذير است.
     ماده 44( در موارد زير انتقال دانشجو به محل يا نزديكترين محل سكونت دائم خانواده او،خارج از شرايط مذكور در ماده43 (به استثناي شرط 1) انجام مي شود:
         1-44-شهادت، فوت يا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو، به طوري كه وي به تشخيص مراجع قانوني به عنوان كفيل خانواده شناخته شود.
       2-44- بيماري صعب العلاج يا معلوليت مؤثر دانشجو به نحوي كه به تشخيص شوراي پزشكي دانشگاه قادر به ادامه زندگي به طور مستقل نباشد و ضرورت انتقال وي محرز باشد.
     3-44- ازدواج رسمي دانشجوي دختر كه محل تحصيل يا اشتغال شوهر به تأييد مراجع ذيربط، در شهر ديگري باشد.  
   تبصره1 : هريك از موارد مذكور در اين ماده بايد بعد از قبولي دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد.
     تبصره2 : براي كارمندان رسمي يا پيماني دولت ارائه حكم اشتغال ضروري است و اگر شغل همسر آزاد باشد گواهي اشتغال و سكونت او در تهران بايد به تأييد مراجع قانوني يا نيروي انتظامي رسيده باشد.
  تبصره3 : در موارد استثنايي، چنانچه محل تحصيل دانشجوي دختر در تهران باشد و همسر او نيز در شهرستان دانشجو باشد، اگر رشته تحصيلي دختر در شهرستان محل تحصيل همسر موجود نباشد همسر او مي تواند به تهران منتقل شود.
   تبصره4 : صحت هر يك از موارد مذكور بايد به تأييد دانشگاه مقصد نيز برسد.
    ماده 45 ) انتقال دانشجو به هر يك از دانشگاههاي تهران ممنوع است جز در موارد مذكور در ماده44.
انتقال از دانشگاههاي غير دولتي به دانشگاههاي دولتي ممنوع است ولي انتقال به عكس آن با موافقت دانشگاه مبدأ و مقصد بلا مانع است    ماده 46 ) .
انتقال فرزندان اعضاي هيئت علمي تابع ضوابط و آيين نامه مربوط به خود مي باشد.
    ماده 47 ) 
     ماده 48) انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از كشور به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي داخل كشور تابع ضوابط و آيين نامه مربوط به خود مي باشد.
     ماده 49) دانشجوي متقاضي انتقال بايد درخواست خود را كتباً با ذكر مورد، حداقل 6هفته قبل از شروع نيمسال تحصيلي به اداره آموزشدانشگاه مبدأ تسليم نمايد.
دانشگاه مبدأ در صورت موافقت با انتقال متقاضي واجد شرايط موظف است حداكثر ظرف يك هفته ، موافقت خود را به همراه درخواست دانشجو و ريز نمرات او به دانشگاه مقصد ارسال دارد و دانشگاه مقصد مكلف است حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي نظر خود را به دانشگاه مبدأ اعلام نمايد.
    ماده 50)  
 تبصره : در صورت موافقت با انتقال، كليه سوابق دانشجو از دانشگاه مبدأ به دانشگاه مقصد ارسال و ارتباط دانشجو با دانشگاه مبدأ قطع مي شود.
   ماده 51)  درصورت انتقال كليه واحدهاي گذرانده شده دانشجو كه نمرات آنها 12 و بالاتر است پذيرفته مي شود و پذيرفتن واحدهايي كه نمره آنها كمتر از 12 و بيشتر از 10 است بر عهده دانشگاه مقصد است. در هر حال عدم پذيرش واحدهاي درسي دانشجوي انتقالي در حدودي مجاز است كه وي امكان گذراندن واحدها ي باقيمانده خود را در طول مدت مجاز تحصيل داشته باشد.
      تبصره1 : تمام نمرات دروسي كه دانشجو در دانشگاه مبدأ گذرانده، اعم از قبولي و يا ردي و سوابق آموزشي دانشجوي انتقالي از لحاظ مشروطي، عيناً در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين كل او محسوب مي گردد.
     تبصره2 : عدم پذيرش دروس با نمره كمتر از 12 مربوط به مرحله اي است كه دانشجو به هنگام انتقال در آن مرحله مشغول به تحصيل است و به مرحله قبلي تسري ندارد.
 ماده 52)  مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي انتقالي توسط دانشگاه مقصد صادر مي شود و در آن تعداد واحدهاي گذرانده شده دانشجو و مجموع واحدهاي اخذ شده در دانشگاههاي مبدأ و مقصد با ذكر ميانگين نمرات آنها و سوابق تحصيلي دانشجو قيد مي شود.
 ماده 53) انتقال دانشجو در طول مدت تحصيل، فقط براي يك بار مجاز است.
جابجايي
  ماده 54) جابجايي دو دانشجو با موافقت دانشگاههاي مبدأ و مقصد، پس از گذراندن حداقل يك نيمسال و در صورت احراز شرايط زير در طول مدت تحصيل براي يك بار بلا مانع است:
 1-54- ادامه تحصيل هر دو دانشجو در دانشگاههاي مبدأ از نظر مقررات آموزشي و انضباطي بلا مانع باشد.
 2-54- سال ورود به تحصيل هر دو دانشجو بايد يكسان باشد و در هر صورت هر دو دانشجوي متقاضي جابجايي نبايد بيش از 50% از واحدهاي دوره را گذرانده باشند.
       3-54- نمره آزمون ورودي متقاضيان در سال ورود به تحصيل از نمره آزمون آخرين فرد پذيرفته شده در همان سال در رشته و سهميه مربوطه در دانشگاه مقصد كمتر نباشد.
 تبصره1 : براي جابجايي دانشجوياني كه به دستگاههاي اجرايي خاص تعهد سپرده اند، كسب موافقت دستگاه اجرايي ذيربط علاوه بر شرايط مذكور الزامي است.
 تبصره2 : مدرك فراغت از تحصيل دانشجوياني كه جابجا شده اند، توسط دانشگاه مقصد صادر مي شود.
 ماده 55)  جابجايي پذيرفته شدگان آزمون سراسري در هر سال تحصيلي با ارائه درخواست، پس از گذراندن يك نيمسال تحصيلي در دانشگاه مبدأ با رعايت مفاد اين فصل بلامانع است.
 ماده 56) دانشجوي متقاضي جابجايي بايستي دو نسخه فرم مربوط به جابجايي را از دانشگاه محل تحصيل خود دريافت و تكميل نموده ودر فاصله پانزدهم الي پايان تيرماه هرسال به آموزش دانشگاه مبدأ تسليم كند.
 تبصره1 : دانشجوي متقاضي جابجايي منحصراً مي تواند يك دانشگاه را به عنوان مقصد انتخاب كند.
 تبصره2 : تقاضاي جابجايي دانشجوياني كه قبلاً يكبار منتقل يا جابجا شده اند پذيرفته نخواهد شد.
  ماده 57) دانشگاهها پس از انقضاي مهلت تعيين شده نسبت به بررسي تقاضاهاي رسيده اقدام و حسب مورد يك نسخه از تقاضاهاي تأييد شده را به همراه شرح واحدهايي كه متقاضيان گذرانده اند به دانشگاه مقصد ارسال مي دارند.
 تبصره : جابجايي منحصراً يك بار در سال صورت خواهد گرفت و تقاضاي جابجايي بايستي حداكثرتا پايان مرئداد ماه به دانشگاه مقصد رسيده باشد.
  ماده 58) از ابتداي شهريور ماه هر سال تحصيلي، تقاضاهاي رسيده در شوراي آموزشي يا كميته منتخب آن شورا در دانشگاه مقصد مورد بررسي قرار مي گيرد و نتايج تصميمات متخذه قبل از شروع نام نويسي بر اساس تقويم دانشگاهي، توسط معاون آموزشي دانشگاه مقصد به دانشگاه مبدأ و از آن طريق به دانشجويان ذينفع اعلام مي گردد.
تبصره : جابجايي دانشجويان متقاضي پس از تصويب شوراي آموزشي يا كميته منتخب آن شورا، امري قطعي است و براي طرفين لازم الاجراست.
 
› فصل نهم- دانشجوي ميهمان š
 ماده59)   در مواردي كه دانشجو بطور موقت  ناگزير به تغيير محل تحصيل خود باشد،  مي تواند با توافق دانشگاههاي مبدأ و مقصد به عنوان دانشجوي ميهمان ، محل تحصيل خود را به طور موقت براي مدت معين تغيير دهد.
تبصره1 : ميهماني از دوره هاي روزانه به شبانه، از دانشگاههاي حضوري به غير حضوري، از دانشگاههاي دولتي به غير دولتي و برعكس ممنوع است.
تبصره2: ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه، مشروط بر اين است كه دانشجوحداقل دو نيمسال تحصيلي خود را در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد.
تبصره3: ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه براي گذراندن يك يا چند درس با موافقت دانشگاه مبدأ و دانشگاه مقصد، به شرط آنكه تعداد واحدهاي درسي مذكور كمتر از 10واحد باشد و جمع واحدهاي درسي اخذ شده دانشجو در دانشگاه مبدأ و مقصد در آن نيمسال از 12واحد كمتر و از 20واحد بيشتر نشود، بلا مانع است.
 ماده60)  تعداد واحدهايي كه دانشجوي ميهمان چه به صورت تمام وقت و چه به صورت تك درس در يك يا چند دانشگاه گذرانده است نبايد از 25% كل واحدهاي دوره تجاوز كند.
تبصره1 : انتخاب واحد دانشجو به صورت ميهمان در دانشگاه مقصد چه به صورت تك درس و چه به صورت تمام وقت بايد با اطلاع گروه آموزشي مربوط در دانشگاه مبدأ و طبق شرايط دانشگاه مقصد باشد.
 تبصره2 :  واحدهايي كه دانشجويان ميهمان در يك يا چند دانشگاه مي گذراند عينا در كارنامه دانشجو ثبت مي شود و نمرات آنها در محاسبات ميانگين نيمسال و ميانگين كل منظور خواهد شد.
 تبصره3 : حداقل نمره قبولي دانشجوي ميهمان در دانشگاه مقصد 12 مي باشد و واحدهايي را كه دانشجو در دانشگاه مقصد با نمرهء كمتر از 12 گذرانده است بايد مجدداً بگذراند.
 ماده61) مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي ميهمان توسط دانشگاه مبدأ صادر خواهد شد.
 
 
› فصل دهم- تغيير رشته š
 ماده 62) دانشجو در طول دوران تحصيل خود مي تواند در صورت داشتن شرايط زير و موافقت دانشگاه ذيربط، به رشته ديگري تغيير رشته دهد:
       1-62- ادامه تحصيل متقاضي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بلامانع است.
       2-62- حداقل يك ششم و حداكثر يك سوم كل واحدهاي دوره را گذرانده باشد.
       3-62- نمره آزمون ورودي متقاضي در سال ورود به دانشگاه از نمره آخرين فرد پذيرفته شده همان سال در سهميه و در رشته مورد تقاضا در دانشگاه مقصد كمتر نباشد.
      4-62- با توجه به حداكثر مدت مجاز تحصيل، امكان گذراندن واحدهاي درسي مورد نياز در رشته جديد را داشته باشد.
   تبصره1 : تغيير رشته دانشجوياني كه از ادامه تحصيل در رشته دندانپزشكي محروم مي شوند، برابر دستورالعمل مندرج در تبصره 2 ماده 13 انجام مي شود.
   تبصره2 : تغيير رشته دانشجوياني كه به دستگاههاي اجرايي خاص تعهد دارند، با رعايت كليه شرايط اين ماده و اعلام موافقت دستگاه اجرايي امكان پذير است.
    تبصره3 : تغيير رشته به رشته هايي كه در ضوابط گزينش آنها محدوديت ورودي پيش بيني شده، موكول به احراز شرايط مربوطه است.
    تبصره4 : دانشجو در طول تحصيل خود تنها براي يك بار مي تواند تغيير رشته دهد.(به استثناي مشمولين مندرج در تبصره 1 همين ماده)
     ماده 63) تغيير رشته بايد در مقاطع هم سطح تحصيلي صورت گيرد.در غير اين صورت فقط از مقطع بالاتر به مقطع پايين تر با رعايت مقررات ماده 62 امكان پذير است.
 ماده 64) در صورت موافقت با تقاضاي تغيير رشته، دانشجو موظف است در اولين نيمسال تحصيلي پس از موافقت، در رشته جديد ثبت نام و انتخاب واحد نمايدو در صورت ثبت نام، حق بازگشت به رشته قبلي را ندارد.
تبصره : اقدام نكردن دانشجو به ثبت نام در رشته جديد در وقت معين به منزله انصراف از تغيير رشته تلقي مي شود و حق تغيير رشته تا پايان دوره از وي سلب مي شود.
 ماده 65) دانشجو تا قبل از ثبت نام در رشته جديد تابع مقررات رشته قبلي مي باشد.
 ماده 66) در صورتي كه دانشجو هم زمان داراي شرايط انتقال و همچنين شرايط تغيير رشته باشد، تغيير رشته توأم با انتقال بلامانع است.
تبصره : تغيير رشته توأم با انتقال از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و برعكس و در صورت داشتن شرايط تغييررشته و انتقال بلامانع است.
 ماده 67) دروسي كه دانشجو  در رشته قبلي گذرانده است در گروه آموزشي رشته جديد بررسي و معادل سازي مي شود و فقط درسهايي از وي پذيرفته مي شود كه به تشخيص گروه آموزشي با دروس رشته جديد، حداقل 80% اشتراك محتوايي داشته باشد و نمره هر يك از آن درسها نيز از 12 كمتر نباشد. 
تبصره1 : دروس پذيرفته در كارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه ميانگين كل منظور مي گردد، ولي نمرات درسهاي پذيرفته نشده بدون احتساب در ميانگين، در كارنامه دانشجو باقي مي ماند. در اين صورت چنانچه ميانگين كل واحدهاي پذيرفته نشده كمتر از 12 باشدبا تصميم شوراي آموزشي دانشگاه، جمعاً به عنوان يك نيمسال مشروطي، در سابقه تحصيلي دانشجو در رشته جديد منظور خواهد شد.
 تبصره2 : در صورتي كه تعداد واحدهاي دروس پذيرفته نشده دانشجو در حدي باشد كه امكان گذراندن واحدهاي مورد نياز رشته جديد را در طول مدت مجاز تحصيل از دانشجو سلب كند، با تقاضاي تغيير رشته او موافقت نمي شود.
 ماده 68) متقاضي تغيير رشته بايد درخواست خود را به انضمام مدارك لازم حداقل 6 هفته پيش از شروع نيمسال تحصيلي به آموزش دانشگاه محل تحصيل خود تسليم كند.
 ماده 69) چنانچه دانشجو در دوران تحصيل، دچار بيماري يا سانحه اي گردد كه به تشخيص شوراي پزشكي دانشگاه و تأييد شوراي آموزشي دانشگاه توانايي ادامه تحصيل در دوره دكتراي عمومي دندانپزشكي و يا امكان بهره گيري از كارايي حاصل از آن را از دست بدهد، اجازه ادامه تحصيل در دوره دكتراي عمومي دندانپزشكي را ندارد و مي تواند با رعايت ساير مقررات به رشته ديگري كه از لحاظ نمره آزمون ورودي نزديكترين نمره را دارد تغيير رشته دهد. در اين حال دانشجو از رعايت شرايط موضوع ماده 62 به استثناي بند يك معاف خواهد بود.
تبصره: در مواردي كه دانشجو در طول تحصيل دچار اختلالات رواني و رفتاري يا بيماري جسمي و نقص عضو مؤثر گردد به نحوي كه توانايي ادامه تحصيل در هيچ يك از رشته هاي گروه آزمايشي مربوط را نداشته باشد، مي تواند با نظر شوراي پزشكي دانشگاه و تأييد شوراي آموزشي دانشگاه به رشته اي در گروه آزمايشي ديگر كه از لحاظ نمره آزمون ورودي نزديكترين نمره را دارد، پس از كسب موافقت دانشگاه مقصد تغيير رشته دهد.
 
 
› فصل يازدهم- پذيرش واحدهاي درسي پذيرفته شدگان آزمون سراسري š
 ماده 70) معادل سازي و پذيرش دروسي كه قبلاً در دانشگاهها يا ديگر مقاطع تحصيلي گذرانده است با رعايت شرايط به شرح زير مجاز است:
        1-70-دانشجو با توجه به سوابق تحصيلي خود، مجاز به شركت در آزمون ورودي رشته جديد باشد.
        2-70- دانشگاه قبلي و مدارك تحصيلي آن مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت علوم، تحقيقات و فناوري باشد.
        3-70- تحصيل دانشجو در دانشگاه قبلي مطابق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت علوم، تحقيقات و فناوري باشد.
     4-70- محتواي آموزشي دروس گذرانده شده با دروس رشته جديد به تشخيص گروه آموزشي ذيربط حداقل 80% اشتراك محتوايي داشته و نمره هريك از دروس از 12 كمتر نباشد.
    تبصره1: معادل سازي دروس تخصصي در مقاطع هم سطح يا از مقاطع بالاتر به پايين تر امكان پذير است.
    تبصره2: معادل سازي و پذيرفتن دروس توسط گروههاي آموزشي ذيربط در دانشگاه پذيرنده انجام مي شود.
 ماده 71) نمرات دروس پذيرفته شده از دانشجو در محاسبه ميانگين نيمسال محسوب نمي شود ولي در محاسبه ميانگين كل دانشجو محسوب خواهد شد.
 ماده 72) به ازاي هر 20 واحد از دروس پذيرفته شده دانشجو، يك نيمسال تحصيلي از حداكثر مدت مجاز وي كاسته مي شود.
 
 
› فصل دوازدهم- پايان نامه š
 ماده 73) پايان نامه بخشي از دوره دكتراي عمومي دندانپزشكي است كه طي آن دانشجو موظف است در يك زمينه مربوط به رشته تحصيلي خود تحت نظر استاد راهنما به تحقيق بپردازد.
 ماده 74) دانشجويان دوره دكتراي عمومي دندانپزشكي مي بايست پس از گذراندن 120 واحد درسي دوره دكتراي عمومي دندانپزشكي تا يكسال موضوع پايان نامه خود را انتخاب و به ثبت برسانند.
       تبصره: به دانشجوياني كه موضوع پايان نامه خود را در مدت مقرر به ثبت نرسانند، تا زمان ثبت موضوع پايان نامه، واحد درسي جديد ارائه نخواهد شد.
 ماده 75) استاد راهنما با پيشنهاد دانشجو، موافقت استاد راهنما و تأييد گروه آموزشي مربوطه و تصويب شوراي پژوهشي دانشكده مربوطه تعيين مي گردد.
تبصره1: رتبه استاد راهنما حداقل استادياري است. در موارد استثنايي با تأييد شوراي پژوهشي دانشكده مي توان از اعضاي هيئت علمي مربي نيز مي توان به عنوان استاد راهنما استفاده نمود.
تبصره2: در موارد خاص و با تصويب شوراي پژوهشي دانشكده و به منظور انجام تحقيقات بين بخشي دانشجو مي تواند بيش از يك استاد راهنما داشته باشد.
 ماده 76)  در صورت لزوم به پيشنهاد استاد راهنما يك نفر از اعضاي هيئت علمي يا متخصصان و محققان برجسته ، پس از تأييد شوراي پژوهشي دانشكده به عنوان استاد مشاور تعيين مي شود .
تبصره:    سقف تعداد پايان نامه هاي دوره ي دكتراي عمومي دندانپزشكي كه به طور همزمان توسط هر استاد راهنما هدايت مي شوند از فرمول تقسيم تعداد كل دانشجويان  ورودي در هر سال به تعداد كل اعضاي هيئت علمي دانشكده مربوطه بدست مي آيد. در دانشكده هايي كه تعداد اعضاي هيئت علمي زياد است و با فرمول فوق سقف پايان نامه هر عضو هيئت علمي عدد كمي خواهد شد، هر عضو هيئت علمي بر اساس مرتبه دانشگاهي وي و با تصويب شوراي پژوهشي دانشكده ، حداكثر 3 پايان نامه دانشجويان با سال ورودي يكسان را به طور هم زمان مي تواند راهنمايي نمايد.
 ماده 77) انتخاب موضوع پايان نامه بايستي با هدايت استاد راهنما باشد.
 ماده 78) موضوع پايان نامه نبايد تكراري باشد به اين معنا كه پايان نامه با عنوان مشابه يا متفاوت ولي محتواي يكسان در 5 ساله اخير در دانشگاه ذيربط گرفته نشده باشد.
    تبصره: در موارد خاص و با نظر شوراي پژوهشي دانشكده، در موضوعاتي كه ممكن است نياز به تحقيق مجدد در كمتر از فاصله زماني فوق باشد، اخذ پايان نامه با عنوان و محتواي مشابه بلامانع است.
 ماده 79) هر دانشجو بايد يك موضوع را به عنوان پايان نامه انتخاب نمايد .
    تبصره: انتخاب موضوع پايان نامه توسط گروهي از دانشجويان (حداكثر 3 نفر) پس از تأييد استاد راهنما و تصويب شوراي پژوهشي دانشكده به شرط رعايت موارد ذيل مجاز مي باشد:
الف- حجم و اهميت موضوع تحقيق با تعداد دانشجويان تناسب داشته باشد .
ب- تقسيم بندي موضوع تحقيق به گونه اي باشد كه هر يك از دانشجويان ذيربط بتوانند انجام بخش مستقلي از پايان نامه را عهده دار شوند.
 ماده 80) جهت ثبت موضوع پايان نامه بايد مراحل ذيل طي شود:
       الف-  انتخاب موضوع پايان نامه با هدايت استاد راهنما
       ب-  بررسي تكراري نبودن موضوع پايان نامه توسط معاونت پژوهشي دانشكده
        ج-  تصويب طرح پيشنهادي پايان نامه در گروه آموزشي مربوطه
       د- ارائه طرح پيشنهادي پايان نامه از طرف گروه به معاونت پژوهشي دانشكده جهت تصويب در شوراي پژوهشي دانشكده
       ه-  ابلاغ مصوبه شوراي پژوهشي دانشكده به استاد راهنما جهت شروع پايان نامه
      تبصره: فاصله زمان ثبت موضوع پايان نامه تا زمان دفاع آن نبايد كمتر از يك سال باشد.
 ماده 81) هر پايان نامه بايد حاوي موارد ذير باشد:
       الف- چكيده به زبان فارسي و انگليسي (اهميت و زمينه كار، مواد و روش، نتايج و نتيجه گيري)
      ب- مقدمه (دلايل اهميت موضوع پژوهش، اطلاعات كلي در زمينه پژوهش و اهداف پژوهش)
       ج-  بررسي متون
       د- روش كار (نوع پژوهش محيط و مواد پژوهش ، حجم نمونه و روش نمونه گيري، روش جمع آوري اطلاعات، روش تجزيه و تحليل داده ها و انواع آزمون هاي آماري و مراحل انجام كار)
     ز- نتايج (استفاده از آزمون هاي آماري، جداول ، نمودارها و بيان نتايج)
     و- بحث و نتيجه گيري (بررسي نتايج حاصله ، مقايسه نتايج با ساير مطالعات ، بررسي علت تفاوت نتايج پژوهش با ساير مطالعات ، بررسي نقايص و محدوديت هاي پژوهش ، نتيجه گيري نهايي و ارائه پيشنهادات)
     ه-  مراجع
 ماده 82) نگارش پايان نامه به زبان انگليسي بلا مانع مي باشد ولي لازم است علاوه برچكيده به زبان انگليسي ، چكيده به زبان فارسي داشته باشد.
 
 ماده 83)  هيأت داوران كه مسئوليت تصميم گيري نهايي در مورد پايان نامه ها را بر عهده دارنداز اعضاي زير تشكيل مي شود:
1-          استاد راهنما
2-          استاد مشاور (در صورت وجود)
3-          نماينده شوراي پژوهشي دانشكده
4-          نماينده گروه آموزشي مرتبط با پايان نامه
5-          يك عضو از اعضاي هيأت علمي يا محققان ، متخصصان و صاحب نظران به انتخاب گروه آموزشي مربوطه
       تبصره:  مرتبه علمي استاد راهنما و اعضاي هيأت علمي بايد حداقل استادياري باشد، در شرايط خاص پس از تأييد شوراي  پژوهشي مي تواند مربي باشد . در خصوص محققان و متخصصان و صاحبنظران داشتن مدرك دكتراي تخصصي الزامي است.
 ماده 84) ارزشيابي پايان نامه ها توسط هيأت داوران در مقياس نمره گذاري از صفر تا بيست صورت مي گيرد و با توجه به نمرات مربوط به چهار درجه به شرح ذيل متمايز مي شوند:
!    عالي :پايان نامه هاي با نمره 19 تا 20 
!    بسيار خوب :پايان نامه هاي با نمره 17 تا 99/18   
!       خوب :پايان نامه هاي با نمره 14 تا 99/16
!       غير قابل قبول :پايان نامه هاي بانمره كمتر از 14
      تبصره: پايان نامه هايي مي توانند درجه عالي را كسب نمايند كه تحقيقاتي بوده و يا در يكي از مجلات علمي معتبر داخل يا خارج از كشور به صورت مقاله چاپ شده و يا اخذ پذيرش چاپ را در اين مجلات ارائه نمايند . بديهي است كه ارائه مقاله و يا اخذ پذيرش چاپ مقاله قبل از دفاع پايان نامه و تعيين نمره نهايي صورت گيرد.
 ماده 85) كليه دانشجويان موظف به دفاع از پايان نامه خود در آخرين نيمسال تحصيلي مي باشند و چنانچه دانشجو در چهارچوب سنوات مجاز تحصيلي نتواند از پايان نامه خود دفاع و نمره قبولي كسب نمايد، علي رغم اينكه كليه واحدهاي درسي دوره آموزشي مربوطه را با موفقيت گذرانده باشد، اخراج خواهد شد.
 ماده 86) تعداد واحدها و نمره پايان نامه دانشجويان در آخرين نيمسال تحصيلي ثبت شده و دانشجو از رعايت حداكثر واحدهاي مجاز در آخرين نيمسال تحصيلي معاف است.
 ماده 87) زمان فارغ التحصيلي دانشجو زماني است كه تمامي واحدهاي درسي خود را گذرانده باشد (هر كدام كه مؤخر باشد).
 ماده 88) كليه حقوق مكتسبه از پايان نامه متعلق به دانشگاه است.
 ماده 89) يك نسخه از خلاصه هر پايان نامه مي بايست به حوزه معاونت تحقيقات و فناوري وزارت متبوع جهت بهره برداري و اطلاع رساني به ديگر مراكز ارسال گردد.
 
 
 
 
› فصل سيزدهم- فراغت از تحصيل  š
 
 ماده 90)  دانشجويي كه كليه واحدهاي درسي دوره دكتراي عمومي دندانپزشكي و پايان نامه را طبق برنامه مصوب بر اساس مقررات اين آيين نامه با موفقيت گذرانده باشد، فارغ التحصيل دوره دكتراي عمومي دندانپزشكي شناخته مي شود.
 
 ماده 91)  اين آيين نامه در 13 فصل، 91ماده و 86 تبصره در بيست و هفتمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 7/9/83 به تصويب رسيده و از ابتداي سال تحصيلي 85-1384 براي آن دسته از دانشجوياني كه از اين تاريخ به بعد وارد دانشگاه
مي شوند، لازم لاجراست و از تاريخ اجرا كليه آيين نامه ها و بخشنامه هاي قبلي مغاير با آن براي اين دسته از دانشجويان لغو مي شود.