ملاقات با مدیران
برنامه ملاقات عمومی با مسئولین دانشکده دندانپزشکی
نام و نام خانوادگی سمت روز ملاقات ساعت ملاقات مکان ملاقات اطلاعات کاملتر
دکتر مرجان بلبلیان رئیس دانشکده  سه شنبه ها 9 صبح تا 12 ظهر درب اصلی دانشکده دندانپزشکی، دفتر ریاست دانشکده معرفی کامل
دکتر ندا حاجی حسنی معاون آموزشی دانشکده هر روزهفته بجز 2 و 3 شنبه ها 9 صبح تا 12  ظهر درب اصلی دانشکده دندانپزشکی، دفتر ریاست دانشکده معرفی کامل
مجتبی گلناری معاون اداری-مالی هر روز هفته 10 صبح  تا 12 ظهر درب اصلی دانشکده دندانپزشکی، دفتر ریاست دانشکده معرفی کامل
دکتر مریم تفنگچی ها معاون پژوهشی هر  روزهفته بجز 2 شنبه ها 12 ظهر تا 1 بعد از ظهر درب اصلی دانشکده دندانپزشکی، دفتر ریاست دانشکده معرفی کامل
زهرا مددخانی معاون فرهنگی هر روز هفته 9 صبح تا 1 بعد از ظهر درب اصلی دانشکده دندانپزشکی، ابتدای ورودی راهرو،  اتاق معاون فرهنگی معرفی کامل