معرفی اعضای هیئت علمی
برنامه ملاقات عمومی با مسئولین دانشکده دندانپزشکی
نام و نام خانوادگی سمت روز ملاقات ساعت ملاقات مکان ملاقات اطلاعات کاملتر
دکتر داود جمشیدی رئیس دانشکده  سه شنبه ها 10 صبح تا 12 ظهر درب اصلی دانشکده دندانپزشکی، دفتر ریاست دانشکده معرفی کامل
دکتر مرجان بلبلیان معاون آموزشی دانشکده هر  روزهفته بجز 4 شنبه ها 12 ظهر تا 1 بعد از ظهر درب اصلی دانشکده دندانپزشکی، دفتر ریاست دانشکده معرفی کامل
مجتبی گلناری معاون اداری-مالی هر روز هفته 10 صبح  تا 11 صبح درب اصلی دانشکده دندانپزشکی، دفتر ریاست دانشکده معرفی کامل
دکتر مریم تفنگچی ها معاون پژوهشی هر  روزهفته بجز 2 شنبه ها 12 ظهر تا 1 بعد از ظهر درب اصلی دانشکده دندانپزشکی، دفتر ریاست دانشکده معرفی کامل
زهرا مددخانی معاون فرهنگی - - درب اصلی دانشکده دندانپزشکی، ابتدای ورودی راهرو،  اتاق معاون فرهنگی معرفی کامل