صفحه داخلی

لیست دانشگاههای علوم پزشکی ایران

دانشکده دندانپزشکی اراک

http://portal.arakmu.ac.ir/

دانشکده دندانپزشکی اردبیل

http://www.arums.ac.ir/fa/dent/

دانشکده دندانپزشکی ارومیه

http://www.dent.umsu.ac.ir/

دانشکده دندانپزشکی اصفهان

http://dnt.mui.ac.ir/

دانشکده دندانپزشکی جندی شاپور اهواز

http://fdentistry.ajums.ac.ir/homepage.aspx?site=fdentistry.ajums.ac&tabid=4946&lang=fa-IR

دانشکده دندانپزشکی ایلام

http://dentistry.medilam.ac.ir/

دانشکده دندانپزشکی بابل

http://dentistry.mubabol.ac.ir/

دانشکده دندانپزشکی بوشهر

http://dnt.bpums.ac.ir/fa/index.aspx

دانشکده دندانپزشکی بیرجند

http://dnt.bums.ac.ir/

دانشکده دندانپزشکی تبریز

http://dentistryfac.tbzmed.ac.ir/

دانشکده دندانپزشکی تهران

http://dentistry.tums.ac.ir/

دانشکده دندانپزشکی رفسنجان

http://dentistry.rums.ac.ir/

دانشکده دندانپزشکی زاهدان

http://dent.zaums.ac.ir/

دانشکده دندانپزشکی زنجان

http://www.zums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=83&slct_pg_id=2436

دانشکده دندانپزشکی سمنان

http://dentistry.semums.ac.ir/

دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی

http://dentistry.sbmu.ac.ir/

دانشکده دندانپزشکی استان فارس

http://dental.sums.ac.ir/

دانشکده دندانپزشکی قزوین

http://sd.qums.ac.ir

دانشکده دندانپزشکی قم

http://dens.muq.ac.ir/index.aspx

دانشکده دندانپزشکی کاشان

http://dnt.kaums.ac.ir/

دانشکده دندانپزشکی کردستان

 

دانشکده دندانپزشکی کرمان

http://sd.kmu.ac.ir/Default8.aspx?Id=8449

دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه

http://dentistry-school.kums.ac.ir/

دانشکده دندانپزشکی گلستان

http://www.goums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=59

دانشکده دندانپزشکی گیلان

http://www.gums.ac.ir/dental

دانشکده دندانپزشکی لرستان

http://dent.lums.ac.ir/

دانشکده دندانپزشکی مازندران

http://dentistry.mazums.ac.ir/

دانشکده دندانپزشکی مشهد

http://dentistry.mums.ac.ir/

دانشکده دندانپزشکی همدان

http://dentistry.umsha.ac.ir/

دانشکده دندانپزشکی کهکیلویه و بویر احمد

http://dentistry.yums.ac.ir/index.aspx?siteid=40&fkeyid=&siteid=1&pageid=3371

دانشکده دندانپزشکی شهید صدوقی یزد

http://www.ssu.ac.ir/

دانشکده دندانپزشکی هرمزگان

http://denf.hums.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی تهران

http://dentaliau.ac.ir