درمان ریشه عمومی و تخصصی

بخش درمان ریشه


مدیر گروه بخش : خانم دکتر مامک عادل


سرپرست تخصصی : 
خانم دکتر ندا حاجی حسنی
 


معاون آموزشی گروه : خانم دکتر ندا حاجی حسنی

 


اساتید
: دکتر مامک عادل، دکتر مرجان بلبلیان، دکتر داود جمشیدی،  دکتر مریم قمری،  دکتر ندا حاجی حسنی


مسئول بخش عمومی:         خانم سلامی


مسئول بخش تخصصی: خانم نجف آبادی


منشی بخش تخصصی: خانم سیدی


منشی بخش عمومی: آقای فرجامی


تلفن تماس: 3-02833353061   داخلی عمومی: 255
      داخلی تخصصی: 272-273