رادیولوژی دهان و دندان
رادیولوژی فک و صورت

علم تهیه تصویر از ساختارهای آناتومیک این ناحیه به کمک اشعه ایکس است .

در حال حاضر با 3 پست هیئت علمی یکی از محدودترین گروه های دانشکده دندانپزشکی قزوین است که از این تعداد 1 نفر دانشیار، 1 نفر استادیار پیمانی و 1 نفر استادیار طرحی هستند.

گروه در هر ترم تحصیلی وظیفه آموزش عملی و نظری بالغ بر 80 دانشجوی دوره ی دکتری عمومی را بعهده دارد.