بخش آسیب شناسی دهان و فک و صورت  

مدیر گروه بخش : خانم دکتر فائزه آزموده
 

اساتید: خانم دکتر فائزه آزموده، خانم دکتر آزاده زینب تی تی دژ ، خانم دکتر مهرناز علی خاصی

 

مسئول بخش : خانم فاطمه نصیری شهرکی

 کارشناس آزمایشگاه : خانم سیده مهسا رسافر

 

 
   


 وب سایت تخصصی بخش آسیب شناسی دانشکده