معرفی اعضای هیئت علمی
نام ونام خانوادگی گروه آموزشی و
نوع تخصص
مرتبه علمی سمت پست الکترونیک آکادمیک سوابق علمی-پژوهشی لینک سامانه پژوهان عکس
دکتر مهرک امجدی پروتزهای دندانی استادیار هیئت علمی m.amjadi@qums.ac.ir CV لینک پژوهان
دکتر پروین امینی جراحی فک،دهان و صورت استادیار هیئت علمی p.amini@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


دکتر شیما آاعلایی پروتزهای دندانی دانشیار مدیر گروه بخش shaaalayee@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان

 
دکتر فائزه آزموده آسیب شناسی استادیار مدیر گروه بخش  fazemodeh@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


دکتر پرویز پدیسار ارتودانتیکس دانشیار هیئت علمی ppadisar@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


دکتر مریم تفنگچی ها رادیولوژی دهان ودندان دانشیار معاون پژوهشی دانشکده mtofangchiha@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


دکتر آزاده زینب تی تی دژ آسیب شناسی دهان استادیار هیئت علمی a.titidej@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


 
دکتر داود جمشیدی اندودانتیکس استادیار رئیس دانشکده djamshidi@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


دکتر فرشید رایتی جراحی فک،دهان و صورت استادیار مدیر گروه بخش frayati@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


دکتر نفیسه رحمانی ارتودانتیکس استادیار هیئت علمی n.rahmani@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


دکتر مرجان رحمنی دندانپزشکی ترمیمی استادیار هیئت علمی m.rahmani@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


دکتر راحله ستایش راد ارتودانتیکس استادیار هیئت علمی r.setayeshrad@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


دکتر حمید رضا سلیمانی مهر پروتزهای دندانی استادیار سرپرست تخصصی بخش h.soleimanimehr@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


دکتر مریم شیرازی ارتودانتیکس استادیار معاون پژوهشی بخش m.shirazi@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


دکتر مامک عادل اندودانتیکس استادیار مدیر گروه بخش اندو madel@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


 
دکتر فرنوش فلاح زاده دندانپزشکی ترمیمی استادیار مدیر گروه بخش 
سرپرست تخصصی
fhfallahzadeh@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


دکتر مریم قمری اندودانتیکس استادیار هیئت علمی m.ghamari@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


دکتر آیدا کارآگاه جراحی فک،دهان و صورت استادیار هیئت علمی - CV
لینک پژوهان


دکتر مهتاب سمیعی فر پریودنتولوژی استادیار
هیئت علمی

 
لینک پژوهان
دکتر محمد جواد کرمشاهی پریودنتولوژی استادیار
هیئت علمی

 
لینک پژوهان
دکتر سحر رفیعی چوکامی پریودنتولوژی استادیار
هیئت علمی

 
لینک پژوهان  
دکتر امید مرتضایی ارتودانتیکس استادیار هیئت علمی o.mortezaei@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


دکتر آسیه مظفری پریودنتولوژی استادیار معاون آموزشی تخصصی تحصیلات تکمیلی دانشکده amozaffari@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


دکتر معصومه میرکشاورز  آسیب شناسی استادیار هیئت علمی - CV
لینک پژوهان


دکتر فائزه میرمیران پریودنتولوژی استادیار هیئت علمی f.mirmiran@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


دکتر محمد رضا ناصح پریودنتولوژی استادیار مدیر گروه بخش mnaseh@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


دکتر فهیمه نوری دندانپزشکی ترمیمی استادیار هیئت علمی f.nori@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


دکتر آنیتا ابراهیمی خانقاه دندانپزشکی اطفال استادیار سرپرست تخصصی a.ebrahimi@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


دکتر مهسا اصفهانی بیماریهای دهان و تشخیص استادیار مدیر گروه بخش
معاون پژوهشی بخش
mesfehani@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


دکتر نگار بارجینی پروتزهای دندانی استادیار هیئت علمی - CV
لینک پژوهان


دکتر رقیه بردال رادیولوژی استادیار هیئت علمی rbardal@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


دکتر مرجان بلبلیان اندودانتیکس استادیار معاون آموزشی دانشکده
و معاون پژوهشی بخش
mbolbolian@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


دکتر الهام توکلیان اردکانی دندانپزشکی اطفال استادیار هیئت علمی - CV
لینک پژوهان


دکتر پژمان جانباز آسیابر جراحی فک،دهان و صورت استادیار هیئت علمی p.janbaz@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


دکتر علی کریم خانی دندانپزشکی اطفال استادیار
هیئت علمی

 
لینک پژوهان
دکتر ندا حاج حسنی اندودانتیکس استادیار سرپرست تخصصی بخش  nhajhassani@qums.ac.ir CV
لینک پژوهاندکتر مریم عیسی زاده

 
رادیولوژی استادیار هیئت علمی لینک پژوهان
دکتر محمد جعفری فرشمی پریودنتولوژی استادیار
هیئت علمی

 
لینک پژوهان
دکتر زهره استکی دندانپزشکی کودکان 
استادیار

 
هیئت علمی لینک پژوهان
دکتر بهاران رنجبر امیدی دندانپزشکی ترمیمی استادیار هیئت علمی b.ranjbar@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


دکتر فاطمه رئوفی نژاد دندانپزشکی ترمیمی استادیار هیئت علمی - CV
لینک پژوهان


دکتر
علی سینا ابراهیم ادهمی

 
پروتزهای دندانی استادیار هیئت علمی لینک پژوهان
دکتر
محمد رضا امینی 

 
پروتز های دندانی  - - لینک پژوهان
دکتر مریم شکری مژدهی دندانپزشکی اطفال استادیار هیئت علمی - CV
لینک پژوهان


دکتر علی طیبی ارتودانتیکس استادیار مدیر گروه و سرپرست تخصصی بخش atayebi@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


دکتر مهرناز علی خاصی آسیب شناسی استادیار هیئت علمی malikhasi@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


دکتر زهرا علیزاده بیماریهای دهان و تشخیص استادیار هیئت علمی - CV
لینک پژوهان


دکتر ایلیاد غفارلو پروتزهای دندانی استادیار هیئت علمی - CV
لینک پژوهان


دکتر پریسان غلامین پریودنتولوژی استادیار هیئت علمی p.gholamin@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


دکتر سیف اله یوسفی دندانپزشک عمومی -
-
 
لینک پژوهان
دکتر کیانا قنادان دندانپزشکی ترمیمی استادیار هیئت علمی k.ghanadan@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


دکتر سارا ملکی کامبخش دندانپزشکی اطفال استادیار مدیر گروه بخش smaleki@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان

 
دکتر مهدیه زرآبادی پور بیماریهای دهان و تشخیص استادیار هیئت علمی mzarabadipour@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


دکتر
شهرزاد صدر حقیقی

 
پروتزهای دندانی استادیار هیئت علمی لینک پژوهان
دکتر سارا  یوسفی نیا ارتودانتیکس استادیار هیئت علمی s.yousefinia@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


دکتر سولماز حیدری دندانپزشکی ترمیمی استادیار
هیئت علمی

 
لینک پژوهان
دکتر راضیه جباریان  دانپزشکی کودکان  استادیار
هیئت علمی
 
لینک پژوهان
دکترسولمازمحمدزاده قاسمی دانپزشکی ترمیمی  استادیار
هیئت علمی
 
لینک پژوهان
دکترفرهاد ابوترابی اندودانتیکس  استادیار
هیئت علمی
 
لینک پژوهان
دکترمعصومه رمضانی اندودانتیکس  استادیار
هیئت علمی
 
لینک پژوهان