صفحه داخلی
ردیف نام ونام خانوادگی گروه آموزشی و
نوع تخصص
مرتبه علمی سمت پست الکترونیک آکادمیک سوابق علمی-پژوهشی لینک سامانه پژوهان تماس
1 دکتر عطیه احسانی دندانپزشکی کوکان استادیار هیئت علمی - CV
لینک پژوهان

 
2 دکتر ساره افلاکی اندودانتیکس استادیار هیئت علمی s.aflaki@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


3 دکتر مهرک امجدی پروتزهای دندانی استادیار هیئت علمی m.amjadi@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


4 دکتر پروین امینی جراحی فک،دهان و صورت استادیار هیئت علمی p.amini@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


5 دکتر شیما آاعلایی پروتزهای دندانی دانشیار مدیر گروه بخش shaaalayee@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان

 
6 دکتر فائزه آزموده آسیب شناسی استادیار مدیر گروه بخش  fazemodeh@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


7 دکتر پرویز پدیسار ارتودانتیکس دانشیار هیئت علمی ppadisar@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


8 دکتر سپهر ترابی پریودنتولوژی استادیار هیئت علمی s.torabi@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


9 دکتر مریم تفنگچی ها رادیولوژی دهان ودندان دانشیار معاون پژوهشی دانشکده mtofangchiha@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


10 دکتر آزاده زینب تی تی دژ آسیب شناسی دهان استادیار هیئت علمی a.titidej@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


11 دکتر داود جمشیدی اندودانتیکس استادیار رئیس دانشکده djamshidi@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


12 دکتر فرشید رایتی جراحی فک،دهان و صورت استادیار مدیر گروه بخش frayati@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


13 دکتر نفیسه رحمانی ارتودانتیکس استادیار هیئت علمی n.rahmani@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


14 دکتر مرجان رحمنی دندانپزشکی ترمیمی استادیار هیئت علمی m.rahmani@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


15 دکتر راحله ستایش راد ارتودانتیکس استادیار هیئت علمی r.setayeshrad@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


16 دکتر حمید رضا سلیمانی مهر پروتزهای دندانی استادیار سرپرست تخصصی بخش h.soleimanimehr@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


17 دکتر سمانه شهابی اندودانتیکس استادیار هیئت علمی s.shahabi@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


18 دکتر مریم شیرازی ارتودانتیکس استادیار معاون پژوهشی بخش m.shirazi@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


19 دکتر مامک عادل اندودانتیکس استادیار مدیر گروه بخش اندو madel@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


دکتر فرنوش فلاح زاده دندانپزشکی ترمیمی استادیار مدیر گروه بخش 
سرپرست تخصصی
fhfallahzadeh@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


دکتر مریم قمری اندودانتیکس استادیار هیئت علمی m.ghamari@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


دکتر طوبی کارآگاه جراحی فک،دهان و صورت استادیار هیئت علمی - CV
لینک پژوهان


دکتر ملیحه لطفیان دندانپزشکی اطفال استادیار هیئت علمی m.lotfian@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


دکتر ابوالفضل محمد صالحی جراحی فک،دهان و صورت استادیار هیئت علمی - CV
لینک پژوهان


دکتر مهدیس  محمدپور رادیولوژی استادیار معاون پژوهشی بخش m.mohammadpour@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


دکتر امید مرتضایی ارتودانتیکس استادیار هیئت علمی o.mortezaei@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


دکتر آسیه مظفری پریودنتولوژی استادیار معاون آموزشی تخصصی تحصیلات تکمیلی دانشکده amozaffari@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


دکتر معصومه میرکشاورز  آسیب شناسی استادیار هیئت علمی - CV
لینک پژوهان


دکتر فائزه میرمیران پریودنتولوژی استادیار هیئت علمی f.mirmiran@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


دکتر محمد رضا ناصح پریودنتولوژی استادیار مدیر گروه بخش mnaseh@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


دکتر رویا ناصح ارتودانتیکس دانشیار هیئت علمی rnaseh@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


دکتر فهیمه نوری دندانپزشکی ترمیمی استادیار هیئت علمی f.nori@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


دکتر آنیتا ابراهیمی خانقاه دندانپزشکی اطفال استادیار سرپرست تخصصی a.ebrahimi@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


دکتر مهسا اصفهانی بیماریهای دهان و تشخیص استادیار مدیر گروه بخش
معاون پژوهشی بخش
mesfehani@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


دکتر نگار بارجینی پروتزهای دندانی استادیار هیئت علمی - CV
لینک پژوهان


دکتر رقیه بردال رادیولوژی استادیار هیئت علمی rbardal@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


دکتر مرجان بلبلیان اندودانتیکس استادیار معاون آموزشی دانشکده
و معاون پژوهشی بخش
mbolbolian@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


دکتر الهام توکلیان اردکانی دندانپزشکی اطفال استادیار هیئت علمی - CV
لینک پژوهان


دکتر پژمان جانباز آسیابر جراحی فک،دهان و صورت استادیار هیئت علمی p.janbaz@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


دکتر شهرزاد جلالی اندودانتیکس استادیار هیئت علمی sh.jalali@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


دکتر ندا حاج حسنی اندودانتیکس استادیار سرپرست تخصصی بخش  nhajhassani@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


دکتر آزاده خاجوی پروتزهای دندانی استادیار معاون پژوهشی بخش a.khajavi@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


دکتر فریناز خداد کاشی پروتزهای دندانی استادیار هیئت علمی - CV
لینک پژوهان


دکتر علیرضا درویش دماوندی اندودانتیکس استادیار هیئت علمی a.darvish@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


دکتر بهاران رنجبر امیدی دندانپزشکی ترمیمی استادیار هیئت علمی b.ranjbar@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


دکتر فاطمه رئوفی نژاد دندانپزشکی ترمیمی استادیار هیئت علمی - CV
لینک پژوهان


دکتر مهسان ششمانی دندانپزشکی ترمیمی استادیار معاون پژوهشی بخش m.sheshmani@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


دکتر مرضیه شکروی دندانپزشکی اطفال استادیار معاون پژوهشی بخش m.shokroy@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان

 
دکتر مریم شکری مژدهی دندانپزشکی اطفال استادیار هیئت علمی - CV
لینک پژوهان


دکتر علی طیبی ارتودانتیکس استادیار مدیر گروه و سرپرست تخصصی بخش atayebi@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


دکتر مهرناز علی خاصی آسیب شناسی استادیار هیئت علمی malikhasi@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


دکتر زهرا علیزاده بیماریهای دهان و تشخیص استادیار هیئت علمی - CV
لینک پژوهان


دکتر ایلیاد غفارلو پروتزهای دندانی استادیار هیئت علمی - CV
لینک پژوهان


دکتر پریسان غلامین پریودنتولوژی استادیار هیئت علمی p.gholamin@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


دکتر بیتا فتحی  اندودانتیکس استادیار هیئت علمی b.fathi@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


دکتر کیانا قنادان دندانپزشکی ترمیمی استادیار هیئت علمی k.ghanadan@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


دکتر سهیل کوشایی جراحی فک،دهان و صورت استادیار هیئت علمی skoushaei@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


دکتر سارا ملکی کامبخش دندانپزشکی اطفال استادیار مدیر گروه بخش smaleki@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان

 
دکتر مهدیه زرآبادی پور بیماریهای دهان و تشخیص استادیار هیئت علمی mzarabadipour@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


دکتر سمیه  همت زاده پریودنتولوژی استادیار سرپرست تخصصی s.hematzadeh@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


دکتر پیام واردی جراحی فک،دهان و صورت استادیار معاون پژوهشی بخش p.varedi@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان


دکتر سارا  یوسفی نیا ارتودانتیکس استادیار هیئت علمی s.yousefinia@qums.ac.ir CV
لینک پژوهان