معاونت پژوهشی
   
معرفی کارمندان
   
    
معاون پژوهشی دانشکده
خانم دکتر مریم تفنگچی ها
 
 کارشناس واحد پژوهش

   خانم مهناز پوراسماعیل

  کارشناس پژوهش

  خانم زهره قاسمی

 
 
   مسئول کتابخانه

   خانم نسرین بذرافکن محمودی 

 
 
 کارشناس کامپیوتر

   خانم مهندس آرزو جعفرنژاد