affiliation

آدرس سازمانی (Affiliation) دانشگاه در مقالات

فارسی:   دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران***

***English:    Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran ***


ا
مکان دسترسی اساتید و دانشجویان تخصصی به برخی از سایتهای علمی

و پژوهشی از طریق اینترنت دانشگاه (قابل استفاده در داخل و خارج دانشگاه) برقرار می باشد

جهت کسب اطلاعات بیشتر به قسمت مطالب آموزشی --> دسترسی به منابع الکترونیک از منزل مراجعه فرمایید.