پرسشهای مانده مرخصی سالانه
در طول یک ماه چند ساعت می توان تأخیر یا تعجیل داشت؟
  • 1398/3/11 شنبه
    در طول یک ماه چند ساعت می توان تأخیر یا تعجیل داشت؟
در طی یک روز چند ساعت از پاس شخصی می توان استفاده کرد؟
درطول سال چند ساعت می توان از پاس شخصی استفاده کرد؟
مرخصی استفاده شده تاکنون چند روز است؟
  • 1398/3/11 شنبه
    مرخصی استفاده شده تاکنون چند روز است؟
مرخصی کارکنان تاپایان سال چند روز است؟