صفحه داخلی
وظايف اخلاقي بيمار
 
بيان صادقانه اطلاعات مورد درخواست  پزشكان و كاركنان، به ويژه سابقه ابتلاء به بيماري ها،  سابقه جراحي ، سابقه حساسيت به دارو
همكاري صميمانه بااعضاء هيات علمي ، كاركنان و دانشجويان در امر آموزش و پژوهش علوم پزشكي  به عنوان تعهدي اجتماعي با در نظر گرفتن منشورحقوق بيمار
رعايت ضوابط و مقررات واحدهاي ارائه كننده خدمات سلامت، به ويژه رعايت نظم
ضرورت بيان موارد ابتلا به بيماري هاي واگير خود و همراهان
رعايت توصيه هاي كادر درماني


مراحل پذيرش و درمان  بيماران بخش بيماري هاي لثه
 
2.      نوبت دهي جهت معاينه اوليه
3.      مراجعه به بخش در روز مقرر معاينه
4.      ارجاع به صندوق حسابداري جهت پرداخت هزينه معاينه و صدور قبض معاينه
5.      تحويل قبض به منشي بخش(يك برگ قبض  مربوط به بيمار است درنگهداري و حفظ آن كوشا باشيد )
6.       معاينه توسط استاد بخش
7.      تعيين نوع درمان
8.      تعيين تخصصي يا عمومي بودن نوع درمان
9.      تعيين نوبت انجام كار در صورتي كه جزء برنامه آموزشي ترم جاري دانشجو باشد
10.  مراجعه به بخش در روز مقرر انجام كار
11.  ارجاع به صندوق حسابداري و صدور قبض انجام كار
12.  تحويل قبض  به منشي بخش
13.  شروع روند درمان يا انجام جراحي
14.  درمان بيمار در بخش عمومي شامل 5 الي 6 جلسه مي باشد كه بيمار هر هفته در روز و ساعت معيني كه دانشجو در بخش حضور دارد مراجعه مي كند و در صورتي كه نياز به جراحي داشته باشد پس از طي مراحل جرم گيري با هماهنگي استاد مربوطه بر اساس  عمومي بودن درمان آنها تعيين نوبت مي شود.(در صورتي كه جزء برنامه آموزشي باشد)
15.  درمورد بيماراني كه مورد پذيرش قرار نمي گيرند(با توجه به اينكه پذيرش بيمار بر اساس نياز آموزشي دانشجو عمومي مي باشد) تاريخ مراجعه و نوع بيماري آنها و شماره تلفن آنها در دفترمخصوصي نوشته مي شود كه در صورت نياز دانشجو با آنها تماس گرفته مي شود
16.  ممكن است نوع درمان كنوني شما جزء برنامه آموزشي ترم جاري دانشجو در بخش پريو نباشد و يا ظرفيت بخش تكميل شده باشد كه در اين صورت شما ميتوانيد به مراكز درماني ديگر  يا  ترم بعد مراجعه نماييد كه در اين صورت ممكن است بيماري پيشرفت كرده و نوع درمان تغيير يابد
 (دفترچه خدمات درماني جهت خدمات معاينه و جرمگيري مورد قبول است كه در هنگام پرداخت هزينه مورد استفاده قرار خواهد )دفترچه نيروهاي مسلح  پذيرفته ميشود
 
   خواهشمند است در مراجعه اول هزينه درمان خود را سوال نموده تا هنگام پرداخت هزينه با مشكل روبرو نشويد و درمان شما در روز مقرر لغونشود%


مراحل پذيرش و درمان بيماران بخش  پروتز
 
1-مراجعه مستقيم بيمار به بخش يا پرونده تشخيص
2- تعيين نوبت معاينه
3- مراجعه بيمار به بخش در روز مقرر جهت معاينه
4- ارجاع بيمار به صندوق حسابداري و پرداخت وجه مورد نظر و صدور قبض
5- ارائه قبض به منشي بخش (يك نسخه از قبض متعلق به بيمار است در حفظ و نگهداري آن كوشا باشِد)
6- معاينه توسط استاد بخش
7- ارجاع بيمار به راديولوژي و بخش هاي ديگر در صورت لزوم
8-معاينه مجدد و مطابقت عكس با مشكل درماني بيمار
9- تعيين نوع درمان توسط استاد مربوطه
10 -تفكيك بيماران مختلف و ثبت شماره تلفن آنها جهت اطلاع دادن جهت مراجعات بعدي
11- تعيين نوبت انجام درمان بر اساس نياز دانشجويان
12-مراجعه بيمار در روز مقرر
13-تعيين تاريخ دريافت هزينه هاي درمان بصورت پيش قسط و در مرحله بعدي بصورت قسط بندي
14- ارجاع بيمار به صندوق حسابداري جهت پرداخت هزينه و صدور قبض بر اساس نوع درمان
15- شروع روند درمان توسط دانشجو
توجه: درمان پروتز ثابت تقريباً 12-8 جلسه و درمان پروتز كامل 16-12 جلسه انجام خواهد شد.
16-آموزش كلي به بيماران پس از اتمام كار توسط دانشجويان
17-پيگيري مشكلات بيماران پس از اتمام كار توسط دانشجويان
-بيماران بايستي 2 جلسه قبل از تحويل كار تسويه حساب نمايند در غير اينصورت دانشجويان از ادامه  درمان و تحويل كار به بيمار معذور مي باشند
-پذيرش بيمار در بخش پروتز منوط به برنامه آموزسي ترم جاري دانشجو مي باشد در اين صورت ميتوانيد به مراكز درماني ديگر مراجعه نماييد.
-در اين بخش جهت كليه درمانهاي پروتز دفترچه نيروهاي مسلح پذيرفته مي شود.
-بيماراني كه دفترچه تامين اجتماعي دارند در صورتي كه قبلاً هزينه دست دندان كامل را از بيمه دريافت نكرده باشند ميتوانند جهت دريافت هزينه درمان از بيمه، گواهي ارائه به بيمه از منشي بخش دريافت نمايند.
خواهشمند است در مراجعه اول هزينه درمان خود را سوال نموده تا هنگام مراجعه با مشكل پرداخت هزينه روبرو نشويد و درمان شما در روز مقرر لغو نشود%
1.      نكو داشت ارزش هاي والاي الهي و انساني و رعايت نمودن حقوق بيماران
2.      ارائه خدمات آموزشي-پژوهشي به دانشجويان برابر مقررات
3.      انجام خدمات بهداشتيبدون تبعيض و با اخلاق
4.      ايجاد محيط علمي و فرهنگي جهت تربيت دندانپزشكان متعهد و متخصص با بهره گيري از دانش روز
5.      رعايت اخلاق اسلامي، و حفظ شان و كرامت انساني
6.       رعايت نظم و انضباط، عدالت و انصاف در محيط كار
7.      حفظ روحيه انتقاد پذيري و بكار گيري پيشنهادات سازنده
8.      حفظ اموال و تجهيزات اداري
رعايت احترام  و شأن و منزلت بيماران، همكاران،  دانشجويان و كاركنان عدم تبعيض در پذيرش بيمار( بيماران مبتلا به بيماري هاي واگيرو....) راهنمائي صحيح و ارائه خدمت به موقع و حضور منظم و آراسته در محل كار و رعايت عدالت و انصاف و پرهيز از تبعيضقومي ، جنسي ، خويشاوندي ، مذهبي و ... )
 خودداري از افشاء اسناد محرمانه و اطلاعات بيماران
 
مراحل پذيرش و درمان بيماران در بخش  جراحي فك و صورت
در مراجعه به اين بخش نياز به تشكيل پرونده تشخيص نيست و نوبت دهي اين بخش روزانه انجام ميگيرد
1.      مراجعه مستقيم به بخش يا با پرونده
2.      ثبت نام جهت معاينه
مراجعه بيمار در روز معاينه
3.      ويزيت و معاينه بيماران توسط اساتيد در روز مراجعه
4.      ارجاع بيمار به صندوق جهت صدور قبض معاينه
5.      در صورت لزوم ارجاع بيمار به راديولوژي جهت گرفتن عكس
6.       معاينه مجدد و مطابقت عكس با مشكل درمان بيمار
7.      تعيين نوع درمان
8.      درمان توسط دانشجو در همان روز درمان فقط جهت خارج نمودن دندانها
9.      ارجاع بيمار به صندوق حسابداري و پرداخت هزينه درمان
10.  مراجعه مجدد به بخش و تحويل قبض  به منشي بخش (يك نسخه ازقبض  مربوط به بيماران است، در حفظ و نگهداري آن كوشا باشيد)
درمان هاي عمومي بشرح ذيل مي باشد:
الف. خارج نمودن دندانهاي عادي جلو
ب. خارج نمودن دندانهاي عقب و عقل و درمان حفره خشك
ج. خارج نمودن دندانهاي عقل و جراحي بافت نرم و سخت و نمونه برداري
د. آموزش موارد بهداشتي و مراقبت هاي پس از عمل
* تهيه فلپ جهت خارج نمودن ريشه ها و تومور
الف . جراحي دندانهاي عقل نهفته و نيم نهفته و برداشتن تومورهاي بافت نرم  
ب. تخليه آبسه داخل دهاني - جراحي تومورهاي كوچك داخل استخواني - ثابت كردن دندان ها با سيم هاي مخصوص (بستن آرچ بار)
د. ارجاع براي مشاوره پزشكي در صورت لزوم
دفترچه خدمات درماني و تامين اجتماعي و نيروهاي مسلح در برخي برخي درمانها مورد استفاده قرار ميگيرد
خواهشمند است در مراجعه اول هزينه درمان خود را سوال نموده تا هنگام پرداخت هزينه با مشكل روبرو نشويد و درمان شما در روز مقرر لغونشود%
در صورتيكه جراحي ها طبق برنامه آموزشي دانشجويان در ترم جاري باشد بر اساس اولويت حضور نوبت جراحي داده مي شود و در صورت تكميل ظرفيت شما مي توانيد به مراكز درماني ديگر مراجعه نماييد.
 

مراحل پذيرش بيمار در بخش راديولوژي
 
 1. ارائه فرم ارجاع يا دستور پزشك از بخش هاي ديگر جهت گرفتن عكس هاي راديولوژي الزامي است. 
2. گرفتن عكس هاي مطب هاي خصوصي جزو برنامه راديولوژي نمي باشد. 
3. ارجاع بيمار به صندوق بر اساس نوع عكس وپرداخت وجه مورد نظر و دريافت قبض 
4. ارائه قبض  به منشي بخش (يك نسخه ازقبض مربوط به بيماران است در حفظ و نگهداري آن كوشا باشيد)
5. قراردادن بيمار در ليست نوبت جهت گرفتن عكس بر اساس اولويت حضور 
6. گرفتن عكس توسط پرسنل بخش يا توسط دانشجويان (در صورت حضور) 
7. چك عكس ها توسط مسئولين
8.  انتظار جهت ظهور فيلم (ممكن است ظهور فيلم 30-20 دقيقه طول بكشد) در اين مدت بيمار بايد  در سالن انتظار منتظر بماند. 
9.تحويل عكس راديولوژي به بيمار پس از آماده شدن
10.              لازم به ذكر است گاهي نياز به تكرار مجدد عكس مي باشد.
 
خواهشمند است هنگام عكس گرفتن opG سر و گردن كليه لوازم فلزي خود را باز نماييد.گوشي همراه را خاموش كنيددر مدت انجام راديوگرافي حركت نكنيد و به آموزشهاي ارايه شده به شما با دقت گوش كنيد تا بيش از حد معطل نشويد.
 
دفترچه خدمات درماني و تامين اجتماعي و نيروهاي مسلح مورد استفاده قرار ميگيرد
 
 
مراحل پذيرش ودرمان  بيماران در بخش بيمارهاي دهان و فك و صورت
1-ثبت نام جهت معاينه
2-مراجعه بيمار در روز معاينه حل پ
3-نوبت دهي بيماران بصورت روزانه بر اساس اولويت حضور
4-پذيرش بيمار و ارجاع بيماران به صندوق جهت پرداخت وجه مورد نظر و صدور قبض معاينه
5- مراجعه مجدد به بخش و تحويل قبض به منشي بخش و انتظار جهت معاينه بر اساس اولويت حضور(يك قبض متعلق به بيمار است در حفظ و نگهداري آن دقت نماييد)
6-معاينه بيمار و گرفتن تاريخچه از وي توسط دانشجو و تشكيل پرونده براي بيمار
7-معاينه مجدد بيمار توسط اساتيد بخش جهت اطمينان از صحيح بودن تشخيص دانشجو
8-ارجاع بيمار به راديولوژي جهت انجام امور راديوگرافي
9-بررسي راديوگرافي وتكميل پرونده و طرح درمان
10-ارجاع بيماران به بخش هاي درماني ديگر طبق پرونده تشكيل شده جهت تعيين نوبت و انجام كار آنها(درصورت امكان)
*ضمناً موارد ذيل نيز در صورت نياز توسط بخش صورت ميگيرد.
الف) غربالگري بيماران توسط اساتيد و راهنمايي بيماران غيراز تشكيل پرونده جهت درمان آنها
ب) تشخيص كلينيكي ضايعات دهاني ارجاع شده بصورت اورژانس
ج) نمونه برداري تشخيصي از ضايعات بافت نرم در صورت لزوم
د) ويزيت بيماران داراي ضايعات دهاني بدون نوبت قبلي
ذ) پذيرش بيماران معرفي شده از بيمارستانها(بيماران كانديدپيوند اعضاء) بصورت اورژانس
ر) تعيين نيازهاي درماني دندانپزشكي بيماران كانديد پيوند عضو ومعاينه مجدد بعد از پايان اين درمانها جهت ارائه گواهي نهايي براي بيمارستان
و) بررسي وضعيت زمبنه اي پزشكي بيماران خاص و تعيين ملاحظات مورد نياز جهت انجام درمانهاي دندانپزشكي در بخشهاي مختلف
 
دفترچه خدمات درماني و تامين اجتماعي و نيروهاي مسلح در اين بخش مورد استفاده قرار ميگيرد
 
-تشكيل پرونده در بخش تشخيص متضمن درمانهاي بعدي در بخشهاي ديگر نميباشد در ساير بخشها بر اساس واحدهاي ارائه شده به دانشجويان و اولويت مراجعه بيماران نوبت داده ميشود و در صورت عدم پذيرش ساير بخشها شما ميتوانيد به مراكز درماني ديگر مراجعه نماييد يا ترم هاي  بعد جهت درمان مراجعه نماييد كه در اينصورت ممكن است بيماري شما پيشرفت كرده ونوع درمان تغيير كرده باشد.

مراحل پذيرش و درمان بيماران در بخش دندانپزشكي كودكان
1- در مراجعه به اين بخش نياز به تشكيل پرونده تشخيص نيست و نوبت دهي اين بخش روزانه انجام مي گيرد. 
2- مراجعه مستقيم به بخش
3-ثبت نام جهت معاينه 
4-مراجعه بيمار در روز معاينه 
5-ارجاع همراه بيمار به صندوق حسابداري جهت پرداخت هزينه و صدور قبض معاينه
- تحويل قبض به منشي بخش و انتظار در ليست معاينه (يك نسخه ازقبض  متعلق به بيمار است در حفظ و نگهداري آن كوشا باشيد) 
6- ويزيت و تشكيل پرونده توسط دانشجويان 
7- ارجاع به بخش راديوگرافي در صورت لزوم  معاينه مجدد توسط اساتيد جهت اطمينان از صحيح بودن تشخيص دانشجو
8- تعيين نوع درمان
9- تعيين نوبت انجام كار توسط منشي بخش بر اساس برنامه آموزشي ترم جاري  
10- مراجعه به بخش در روز مقرر 
11- ارجاع به صندوق حسابداري و پرداخت هزينه جهت صدور قبض 
12- مراجعه مجدد به بخش و تحويل قبض به منشي بخش (يك نسخه از مربوط به بيماران است در حفظ و نگهداري آن كوشا باشيد) 
13- انجام درمان (در صورتي كه كودك در درمان خود همكاري نكند درمان وي  لغو مي شود) ممكن است
جهت درمان بيش از يك جلسه نياز باشد.
درمان هاي عمومي بخش اطفال شامل:
1- درمان هاي پيشگيري (از جمله: بروساژ و فلورايد تراپي، فيشورسيلانت و پركردن يك سطحي) 
2- انواع پركردگي دندان هاي شيري  
3- درمان پالپ و ريشه دندانهاي شيري  
4- كشيدن كليه دندانهاي شيري 
5- كنترل فضاي دندانهاي از بين رفته با استفاده از پلاك فضانگهدار
6- درمان كمبود فضاي دندان ها و پيشگيري از ارتودنسي و انواع فضانگهدارنده ها در بخش
دفترچه خدمات درماني و تامين اجتماعي و نيروهاي مسلح در برخي درمانها مورد استفاده قرار ميگيرد
-در صورت تخصصي بودن نوع درمان ميتوانيد به مراكز درماني ديگر كه درمان تخصصي انجام مي دهند مراجعه نماييد خواهشمند است در مراجعه اول هزينه درمان خود را سوال نموده تا هنگام پرداخت هزينه با مشكل روبرو نشويدو درمان شما روز مقرر لغو نشود
-بخش اطفال داراي ظرفيت مشخص و محدود از نظر تعداد يونيت و دانشجو مي باشد لذا پذيرش بيماران بر اساس اولويت زمان مراجعه مي باشد و ضمناً بخش هيچ تعهدي در قبال كليه درمانهاي كودك را ندارد.
 
 
درمان ريشه دندان ياعصب كشي مراحل پذيرش ودرمان بيماران دربخش 
 
1- تشكيل پرونده تشخيص 
 2- مراجعه به بخش درمان ريشه جهت تعيين نوبت 
3- معاينه و مشاهده عكس و پرونده توسط يكي از اساتيد بخش 
4-تعيين تخصصي يا عمومي بودن نوع درمان 
5-نوبت دهي توسط منشي بخش براساس واحدهاي آموزشي ارائه شده به دانشجويان در ترم جاري 
6-مراجعه مجدد به بخش در زمان تعيين شده 
7-مراجعه بيمار يا همراه وي به صندوق حسابداري و پرداخت هزينه جهت صدور قبض 
8- مراجعه مجدد به بخش و تحويل قبض به منشي بخش و نشستن در نوبت درمان بر اساس اولويت مراجعه و حضور دانشجو (يك نسخه ازقبض  متعلق به بيمار است در حفظ و نگهداري آن كوشا باشيد) 
9-انجام درمان توسط دانشجوي عمومي يا تخصصي بر اساس نوع كار با نظارت استاد مربوطه
10-گرفتن عكس هاي راديولوژي حين درمان جهت تشخيص عملكرد صحيح درمان 
11-پانسمان دندان پس از اتمام كار 
12-نوبت دهي مجدد به بيمار جهت مراجعات بعدي در صورت لزوم (معمولاً درمان در يك يا 3 جلسه انجام مي شود) 
13-ارائه آموزش هاي لازم به بيماران 
14-ارجاع بيمار به بخش هاي ترميمي يا ساير بخشها جهت تعيين نوبت ترميمي ممكن است درمان پس ازعصب كشي شما جزو برنامه آموزشي ترم جاري دانشجو در بخش هاي اندو و يا پروتز نباشد در اينصورت شما ميتوانيد به مراكز درماني ديگر مراجعه نماييد يا ترم بعد جهت درمان مراجعه نماييد كه در اينصورت ممكن است بيماري پيشرفت كرده و نوع درمان تغيير كرده باشد
-دراين بخش فقط درمان ريشه دندانهاانجام مي گيرد لذا حداكثر تا روز پر از انجام عصب كشي نياز به ترميم دندان فوق در دانشكده يا ساير مراكز درماني را دارد در غير اينصورت مسئوليت هر گونه عوارض ناشي از آن بعهده شما مي باشد.
دفترچه نيروهاي مسلح جهت خدمات عصب كشي پذيرفته ميشود
 
خواهشمند است در مراجعه اول هزينه درمان خود را سوال نموده تا هنگام پرداخت هزينه با مشكل روبرو نشويد و درمان شما در روز مقرر لغونشود
 

مراحل پذيرش و درمان بيماران در بخش ترميمي
1- تشكيل پرونده تشخيص
2 - ثبت نام جهت معاينه در بخش ترميمي
3- مراجعه بيمار در روز معاينه      
4-معاينه و مشاهده عكس و پرونده توسط يكي از اساتيد بخش
5-تعيين نوع درمان 
6-نوبت دهي توسط منشي بخش جهت درمان بر اساس واحدهاي آموزشي ارائه شده ترم جاري دانشجويان 
7-مراجعه مجدد در زمان تعيين شده  
8-ارجاع بيمار يا همراه به صندوق جهت پرداخت وجه مورد نظر و صدور قبض حسابداري 
9-مراجعه به بخش و تحويل قبض  به منشي بخش و نشستن در نوبت درمان بر اساس اولويت مراجعه(يك نسخه ازقبض متعلق به بيمار است در حفظ و نگهداري آن كوشا باشيد) 
10-انجام درمان توسط دانشجوي عمومي بر اساس نوع كار با نظارت استاد مربوطه 
11-گرفتن عكس راديولوژي حين درمان در صورت نياز
12-در صورت درمان ترميمي نزديك به عصب ممكن است پس از باز شدن دندان، نياز به عصب كشي دندان توسط استاد، تشخيص داده شود. 
13- در اين صورت دندان بيمار پانسمان شده و جهت عصب كشي به بخش اندو ارجاع مي شود. ممكن است نوع درمان كنوني شما جزو برنامه آموزشي ترم جاري دانشجودر بخش اندو نباشد و يا ظرفيت بخش اندو تكميل شده باشددر اين صورت شما مي توانيد به مراكز درماني ديگر مراجعه نمائيد يا ترم بعد جهت درمان مراجعه نمائيد كه در اين صورت ممكن است بيماري پيشرفت كرده و نوع درمان تغيير كرده باشد 
14- در صورت پذيرش  در بخش اندو مراحل معاينه و تشخيص و تعيين نوبت انجام گرفته و پس از عصب كشي جهت ترميمي بيمار به بخش ترميمي ارجاع مي شود . ممكن است پس از عصب كشي ترميم دندان فوق جزو برنامه آموزشي ترم جاري دانشجودر بخش ترميمي نباشد در اين صورت شما مي توانيد به مراكز درماني ديگر مراجعه نمائيد يا ترم بعد جهت درمان مراجعه نمائيد كه در اين صورت ممكن است بيماري پيشرفت كرده و نوع درمان تغيير كرده باشد
15-معمولا درمان ترميمي يك جلسه انجام مي شود ولي در صورت نياز به جلسات درمان اضافي نوبت بعدي به بيمار داده مي شود. 
16-ارئه آموزش لازم به بيمار در پايان كار
دفترچه خدمات درماني و تامين اجتماعي ققط جهت ويزيت و راديوگرافي كاربرد دارد
دفترچه نيروهاي مسلح جهت خدمات ترميمي پذيرفته ميشود
 
خواهشمند است در مراجعه اول هزينه درمان خود را سوال نموده تا هنگام پرداخت هزينه با مشكل روبرو نشويد و درمان شما در روز مقرر لغونشود

مراحل پذيرش و درمان بيماران در بخش  ارتودنسي
در بخش ارتودنسي بيماران داراي ناهنجاريهاي دنداني و يا فكي پذيرش مي شوند و روال معمول براي درمان بيماران به شرح زير مي باشد:
1-  مراجعه مستقيم به بخش بدون نياز به پرونده تشخيص 
2-  ثبت نام جهت معاينه 
3-  مراجعه بيمار در روز معاينه 
4-  ارجاع به صندوق حسابداري و پرداخت وجه مورد نظر و صدور قبض معاينه 
5-  تحويل قبض به منشي بخش و انتظار تا زمان معاينه در سالن انتظار(يك قبض  متعلق به بيمار
است در حفظ و نگهداري آن كوشا باشيد) 
6-  معاينه توسط استاد بخش 
7-ارجاع بيمار به واحد راديولوژي
8-  معاينه مجدد و مطابقت عكس با مشكل درماني بيمار 
9-  پر كردن فرم پذيرش توسط استاد معاينه كننده و ثبت مشخصات و شماره تلفن بيمار توسط منشي بخش و قرار دادن بيمار در نوبت  
10- دوره انتظار جهت تماس با بيمار براساس نيازهاي آموزشي رزيدنت ها ودانشجويان عمومي بخش ميباشد و گاه اين دوره به  شش ماه تا يكسال مي رسد لذاپس از طول مدت انتظار ممكن است امكان پذيرش بيمار به علت تغيير شرايط فكي ودهاني در اين مركز وجود نداشته باشد
11-مراجعه بيمار پس از تماس منشي
12-معاينه مجدد جهت تأييد شروع درمان
13- تعيين تاريخ دريافت هزينه هاي درمان بصورت نقد و اقساط
14-مشخص شدن رزيدنت مربوطه در بخش تخصصي و دانشجو در بخش عمومي و شروع مرحله اول درمان با تشكيل پرونده تهيه عكس فتوگرافي و گرفتن قالب
15- شروع مرحله اول درمان با تشكيل پرونده، تهيه عكس فتوگرافي و گرفتن قالب 
نحوة مراجعه بيماران بر اساس نياز درمان تعيين مي گردد كه معمولاً هر 4 هفته يكبار مي باشد. طول مدت درمان برحسب نوع ناهنجاري بيمار و ميزان همكاري وي ممكن است از يك تا سه سال  متفاوت باشد هرچند در بعضي موارد خاص ممكن است طول درمان بيش از اين هم باشد
درمان در بخش عمومي معمولاً با پلاك متحرك انجام مي شود  و پس از مدتي ممكن است  بر اساس نياز، جهت درمان ارتودنسي ثابت براي وي انجام شود.كه ممكن است اين درمان جزء برنامه آموزشي دانشجويان نباشد كه در اين صورت شما مي توانيد به مراكز درماني ديگر مراجعه نماييد.
دفترچه خدمات درماني و تامين اجتماعي ققط جهت ويزيت و راديوگرافي كاربرد دارد        
 دفترچه نيروهاي مسلح جهت خدمات ارتودنسي پذيرفته ميشود                         
                                                              
        خواهشمند است در مراجعه اول هزينه درمان خود را سوال نموده تا هنگام پرداخت هزينه با مشكل روبرو نشويد و درمان شما در روز مقرر لغونشود.
برخورد توام با احترام و صميميت با پزشكان ، پرستاران ، دانشجويان و كاركنان