صفحه داخلی

بسمه تعالی

دفتر توسعه و مطالعات دانشکده دندانپزشکی از سال6 138   به منظور گسترش فعالیتها و برنامه های توسعه آموزش دانشگاه و با همکاری معاونت آموزشی دانشگاه و مرکز EDC  و همکاری ریاست دانشکده ایجاد شدو در سال 1388 این دفتر با توجه به احساس نیاز جهت توسعه فعالیتها و گسترش نگرش نقادانه نسبت به فرآیند یادگیری و همچنین بهره وری اساتید کارآمد و دانشجویان تلاشگر و به منظور افزایش سطح علمی دانش آموختگان بر اساس نیازهای جامعه که در نهایت منجر به تسهیل،  تأمین و ارتقاء سلامت جامعه می گردد فعالیتهای خود را گسترش داد.در این راستا برنامه ریزی در 5 حوزه زیر صورت گرفت:

1.                 برنامه ریزی آموزشی ( نیاز سنجی آموزش، طرح درس)

2.                 ارزشیابی (درونی، ارزشیابی اساتید، امتحانات)

3.                 پژوهش  در آموزش ( مشارکت در نیازسنجی، تعیین عناوین، اجرای طرح)

4.                 ارتباط و بازخورد دانشجویان( کمیته های دانشجویی، استعداد درخشان)

5.                 آموزش مداوم

امید آنکه این دفتر بتواند با حول و قوه الهی و بکارگیری تجارب ارزشمند صاحبنظران و علاقمندان،  به بهبود و توسعه آموزش بپردازد  و با بهره گیری از  نظرات  و پیشنهادات  اساتید  و  دانشجویان  به کیفیت مطلوب و استانداردهای جهانی نزدیک گردد.