صفحه داخلی

تاریخچه تأ سیس رشته های تخصصی و ظرفیت پذیرش دستیار در سال های مختلف در دانشکده دندانپزشکی قزوین

       رشته

سال

اندودانتیکس

ارتودانتیکس

دندانپزشکی

ترمیمی

پریودانتیکس

دندانپزشکی

کودکان

پروتز های

دندانی

1388

3

1389

3 (1 تکمیلی)

3 (4 تکمیلی)

3

1390

3

2

3

3

3

1391

3

3

3

3

1

1392

1

1

1

1

1

1393

2

4

2

2

2

1394

1

2

1

2

2

1395

2

2

2

2

1

3

1396

2

2

2

2

2

2

جمع کل پذیرش

21

23

17

15

12

5