بخش دولتی دانشکده دندانپزشکی از ساعت 7:30 صبح لغایت 12 ظهر به مراجعه کنندگان محترم خدمات ارائه می دهد.
 
در ضمن بخش دولتی دانشکده دندانپزشکی طرف قرارداد با بیمه های خدمات درمانی و تامین اجتماعی می باشد.


 
تعرفه های دولتی دندانپزشکی