فرآیندهای دانشکده دندانپزشکی
 
 
فرآیندهای الکترونیکی
 • فرآیندهای تجهیزات پزشکی 
 • فرآیند خرید از شبکه قانونی
 • فرآیند خرید تجهیزات دانشکده دندانپزشکی
 • فرآیند کالیبراسیون تجهیزات دانشکده
 • فرآیند های دفتر توسعه آموزش(EDO)
 •  فرآیند ارزشیابی اساتید دانشکده دندانپزشکی
 • فرآیندهای اداری - مالی
 • فرآیند امور مربوط به مرخصی سالانه
 • فرآیند ارزشیابی کارکنان
 • فرآیند ارتقا رتبه کارکنان 
 • فرآیند پرداخت حقوق کارکنان
 • فرایند درخواست گواهی اشتغال به کار